Sök på webbplatsen

Rapporter

Här hittar du de rapporter som publicerats inom området. Här samlas rapporter som inte kan hänföras till någon särskild grupp av förmåner inom socialförsäkringen. Använd vår sökfunktion för att söka bland samtliga ämnesområden och publikationstyper.

Socialförsäkring

Nummer Titel Publicerad
2019:8 Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol – En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar 2019-06
2019:4 Gör samordningsförbund någon skillnad? – En analys av samordningsförbund under perioden 2005–2010 2019-03
2019:3 Vård utomlands – En granskning av Försäkringskassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz 2019-03
2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet – En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 2019-02
2018:18 Regelorientering och klientorientering hos handläggare – En redovisning av en enkätundersökning bland nyanställda och mer erfarna handläggare på Försäkringskassan 2018-12
2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås 2018-10
2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning 2018-10
2018:14 Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början – En redovisning av kollektivavtalade ersättningar som kompletterar den allmänna socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen 2018-08
2018:6 Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer – En granskning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kontroller av personer som arbetar, bor eller har bott utomlands 2018-03
2018:5 Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller – En granskning av träffsäkerheten, effektiviteten och rättssäkerheten i Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller 2018-03
2018:3 Årlig rapport 2017 2018-02
2018:2 Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU – En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med EU-anknytning 2018-02
2018:1 Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning – En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 2018-01
2017:13 Mötet mellan medborgaren och staten – En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan 2017-11
2017:10 Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning – En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter åren 2010–2013 med DEA-metoden 2017-10
2017:8 Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden 2017-06
2017:7 Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren – En granskning av den manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet 2017-05
2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016 – En redovisning av utvecklingen 2017-04
2017:4 Att främja ett professionellt handläggarskap – Ur centrala funktioners perspektiv 2017-03
2017:3 Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands – Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella situationer 2017-02
2017:2 Årlig Rapport 2016 2017-02
2016:15 Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet? 2016-12
2016:14 Förenklat läkarintyg – Försäkringskassans hantering av införandet 2016-11
2016:8 Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd till handläggningsverksamheten 2016-06
2016:7 Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag 2016-05
2016:3 Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005–2014 2016-03
2016:2 Årlig Rapport 2015 2016-02
2015:13 När handläggaren blev teammedlem – Om autonomi, lärande och styrning i Försäkringskassan 2015-11
2015:11 Intyg om socialförsäkringstillhörighet – och den fria rörligheten inom EU 2015-10
2015:7 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport 2015-06
2015 Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet – En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg 2015-03
2015:2 Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning 2015-03
2015:1 Årlig rapport 2014 2015-02
2014:27 Försäkringskassan och mänskliga rättigheter 2014-12
2014:24 Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter 2014-11
2014:21 Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete? 2014-11
2014:18 Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna 2014-10
2014:12 Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro 2014-06
2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket – Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal 2014-06
2014:8 Tjugo år av socialförsäkringsnämnder – Spelade den politiska sammansättningen roll? 2014-06
2014:7 Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering 2014-05
2014:4 Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet 2014-03
2014:3 Återkravshandläggning på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – Styrning och tillämpning 2014-02
2014:2 Årlig rapport 2013 2014-02
2013:20 Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning 2013-12
2013:2 Årlig rapport 2012 2013-02
2012:15 Stabilitet i sjukfrånvaron 2012-12
2012:11 Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen 2012-06
2012:5 Dolda it-kostnader i verksamheten – Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 2012-03
2012:2 Årlig rapport 2011 2012-02
2011:20 Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010 – Med fokus på Pensionsmyndighetens bildande 2011-12
2011:12 Bidragsbrott och skattebrott – Välfärdens dubbla kriminalitet 2011-09
2011:9 Optimering av kontrollinsatser – Exemplet tillfällig föräldrapenning 2011-06
2011:3 Handläggningstider i Försäkringskassans omprövningar 2011-04
2011:2 Styrning i Försäkringskassan – Lokala Försäkringscenter och införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna. 2011-04
2011:1 Årlig rapport 2010 2011-02
2010:9 Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000-2009 2010-12
2010:7 Effektiv köhantering – Exemplet Tidig bedömning 2010-09
2010:5 Försäkringskassans IT-verksamhet – Förstudie 2010-07
2010:4 Rättssäker förvaltning? 2010-06
2010:3 Försäkringskassans verkställande av domar 2010-05

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Beställa rapport

Du kan enkelt ladda ner rapporter som pdf-fil eller beställa tryckta rapporter kostnadsfritt.

Gå in på respektive rapport och gör din beställning via länken till höger på sidan.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.