ISF Rapport 2020:1 Publicerad 2020-01-30

Kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

Myndigheter kan med en ny analysmetod få en större förståelse för de samband och processer som leder till ett önskat resultat, få underlag för att välja olika handlingsalternativ och ta kostnadseffektiva beslut. Det konstaterar ISF efter att ha tillämpat så kallad agentbaserad simulering som analysmetod. 

I rapporten introduceras den relativt nya metoden agentbaserad simulering. Metoden tillåter myndigheter att rekonstruera en konkret beslutssituation i en datorsimulering och är särskilt användbar för att belysa frågor där människors interaktion och påverkan på varandras beteenden ger utfall som är svåra att förutsäga. ISF har testat metoden genom att analysera frågor som berör förväntade effekter av kontroll inom socialförsäkringen. Interaktionen sker genom att de försäkrade kommunicerar med varandra om sina erfarenheter av kontroll.

- Metoden är särskilt tilltalande i situationer där myndigheter vill testa olika handlingsalternativ men där förutsättningarna att genomföra experiment eller försöksverksamheter är begränsade, säger Fredrik Cullberg Jansson, projektledare för rapporten.

I det tillämpade fallet visar metoden att:

  • Kommunikation i personliga kontaktnät kan ha stora konsekvenser för kontrollens genomslag.
  • Kommunikation i personliga kontaktnät kan ha stora konsekvenser för sanktioners genomslag.
  • Kontroll kan undvika dolda kostnader genom att förebygga benägenheten att begära oberättigad ersättning.
  • Kommunikation i personliga kontaktnät kan påverka vilken kontrollmetod som är mest framgångsrik att minska oberättigade ersättningsanspråk.

- Simuleringarna visar att omfattningen av kommunikation i personliga kontaktnät är en så central komponent för genomslaget av kontrollinsatser att kontrollen inte kan utformas på bästa sätt utan sådan kunskap, säger Fredrik Cullberg Jansson.

De läsare som vill fördjupa sig i metoden och hur analysen är konstruerad kan läsa vår tillhörande ISF Arbetsrapport 2020:1PDF, som i detalj beskriver hur vi har gått tillväga.

Fakta om analysmetoden agentbaserad simulering

Agentbaserad simulering försöker förklara hur strukturer ”växer fram” på samhällsnivå utifrån ett ”nerifrån och upp”-perspektiv där individers beteende, lärande och interaktion är i centrum.

Agentbaserade modeller består av agenter som interagerar med varandra och sin omgivning. Agenten, som i det här fallet är en enskild individ med egna attribut och beslutsregler, programmeras i en datorsimulering. Varje modell består av en stor mängd sådana agenter. De kan placeras i ett geografiskt rum, i ett nätverk eller i någon annan typ av omgivning.