Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män

PUBLICERAD 2018-05-16

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen undersökt vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män samt mellan olika grupper på arbetsmarknaden i när och på vilket sätt de lämnar arbetsmarknaden. I granskningen jämförs även olika utträdesmått och hur och varför dessa skiljer sig åt i utfall.

Kvinnor utträder tidigt från arbetslivet i något större utsträckning än män. Det bidrar till att kvinnor får lägre pensioner än män. Men den viktigaste förklaringen till pensionsgapet är löneskillnaderna och att fler kvinnor än män arbetar deltid. De högsta andelarna med tidigt utträde bland både kvinnor och män finns i mansdominerade yrken. Men i flera av de vanligaste yrkena bland kvinnor lämnar männen arbetslivet tidigt i högre grad än kvinnorna. Det visar den analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Hög andel tidiga utträden hänger ofta samman med yrken som är mans­dominerade, är fysiskt tunga, och som ofta har lägre krav på utbildning. Det är inte främst inom de stora yrkena band kvinnor, t.ex. vård- och omsorgsyrkena som kvinnor utträder tidigt. I yrken med högre utbildnings­krav förekommer det också att en hög andel lämnar arbetslivet tidigt. Här spelar reglerade pensionsåldrar och särskilda avtal som möjliggör tidigt utträde med tjänstepension en viktig roll.

Sjukförsäkringen är den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder, medan tjänstepensionen är vanligast efter 60 års ålder. Även arbetslöshets­för­säkringen är en ganska vanlig permanent väg ut ur arbetslivet, särskilt bland män. I vilken utsträckning dessa olika utträdesvägar används varierar över tid.

– Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av regelverket inom sjukförsäkringen och hur reglerna tillämpas. Avbrott i arbetslivet i form av sjukskrivning eller arbetslöshet under lågkonjunktur bland personer i lite högre åldrar kan leda till permanenta utträden, säger Marcela Cohen Birman, projektledare för rapporten.

Kvinnor lämnar förvisso arbetslivet tidigt i högre grad än män, men skillnaderna i andelen som utträder efter 50 års ålder är ganska små. Det påverkar pensionen, men den faktor som bidrar mest till pensionsgapet mellan kvinnor och män är det ojämställda arbetslivet snarare än ut­trädes­mönstret.

  • ISF Granskar och analyserar
  • Pension
  • Inkomstpension
  • Ålderspension
  • Regeringsuppdrag
  • ISF RAPPORT 2018:10

  • FÖRFATTARE

    Marcela Cohen Birman