Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning

PUBLICERAD 2018-01-31

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har kvalitetsutvecklingsmodeller som i stora drag liknar varandra. Båda myndigheterna går igenom handlagda ärenden individuellt eller i team på lokal nivå. Myndigheterna gör också riktade kvalitetsuppföljningar på central nivå av förmåner där kvaliteten behöver analyseras närmare. Andra delar i utvecklingsmodellerna handlar om att finna möjligheter till kvalitetsförbättring med hjälp av olika indikatorer på kvalitet. Modellerna utgör grunden i myndigheternas arbete med att följa upp och utveckla kvaliteten i handläggningen.

ISF har analyserat Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller för att undersöka i vilken mån modellerna visar kvaliteten, och hur de fungerar som en grund för att utveckla kvaliteten i handläggningen. I detta uppdrag koncentreras analysen till den rättsliga kvaliteten, det vill säga om det fattas rätt beslut i försäkringsärendena och att beslutet blir detsamma oavsett vilken handläggare som fattat beslutet.

  • ISF Granskar och analyserar
  • Socialförsäkring
  • Styrning och administrativ effektivitet
  • Regeringsuppdrag
  • Försäkringskassan
  • ISF RAPPORT 2018:1

  • FÖRFATTARE

    Magnus Medelberg