Årlig Rapport 2016

PUBLICERAD 2017-02-22

Varje år presenterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) de viktigaste resultaten av myndighetens verksamhet under det gångna året i en rapport. I rapporten sammanfattas även slutsatserna av de granskningar myndigheterna gjort.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i uppdrag att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Det omfattar nästan 50 olika förmåner och en tredjedel – mer än 500 miljarder kronor – av de statliga utgifterna. Systemets betydelse både för enskilda individer och samhället som helhet kan inte överskattas.

Det finns ingen given metod för att fastställa effekterna av ISF:s verksamhet. I abstrakt mening består de av skillnaden mellan den faktiska utvecklingen och den utveckling som skulle ha existerat om ISF inte hade funnits. I verkligheten går detta naturligtvis inte att mäta.

Det vi däremot kan mäta är hur ofta det förekommer referenser till ISF i exempelvis propositioner, statliga utredningar, remissvar och motioner. Vi kan räkna hur ofta ISF nämns i de dokument som ligger till grund för regeringens myndighetsstyrning eller i statliga överens­kommelser. Vi kan se spåren av ISF:s arbete i myndigheternas interna arbete och vi kan räkna hur många gånger ISF nämns i media. Allt detta kan ge en indikation om hur ISF:s arbete påverkar utvecklingen inom socialförsäkringsområdet. En uppräkning av detta slag görs i rapporten och slutsatsen är närmast överväldigande.

Ändå är detta bara ett sätt att mäta effekterna av ISF:s arbete. Det tar inte hänsyn till att bara det faktum att ISF väljer att initiera en gransk­­ning kan påverka granskningsobjektens agerande. Det mäter inte effekterna av de diskussioner som ISF:s arbete ger upphov till inom de granskade myndigheterna eller i Regeringskansliet. Vi kan inte heller mäta hur ISF:s arbete påverkar förhållningssättet inom eller förståelsen och respekten för de utmaningar som finns inom social­försäk­rings­området och i de granskade verksamheterna.

Med dessa reservationer ger föreliggande rapport en samlad överblick av de mätbara resultaten av ISF:s tillsyns- och gransknings­verk­samhet under 2016.

Rapporten inleds med en beskrivning av ISF:s uppdrag (kapitel 1). Därefter följer en översikt över de tillsyns- och granskningsinsatser som ISF har rapporterat under 2016 (kapitel 2) samt en mer utförlig beskrivning av rappor­terna som är indelad efter för­månsområde (kapitel 3–8). Avslutningsvis redovisas de effekter av ISF:s verk­samhet som har kunnat iakttas under året (kapitel 9).

  • Årlig rapport
  • Socialförsäkring
  • Årlig publikation
  • ISF RAPPORT 2017:2

  • FÖRFATTARE

    Catarina Eklundh Ahlgren