Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen

PUBLICERAD 2016-06

Reglerna i sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Om en person anses som anställd eller inte, kan därför ha stor betydelse både för rätten till sjukpenning och för ersättningsnivån på sjukpenningen.

Rapporten visar att det vid prövningen av rätten till sjukpenning inte alltid är tydligt när tidsbegränsat anställda ska betraktas som anställda och när de ska betraktas som arbetslösa. Det gäller framförallt dem som är tim- eller behovsanställda. Detta medför att skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom kan se olika ut beroende på anställningsform.

Det finns ett avgörande om sjuklön från Högsta förvaltnings-domstolen (HFD) där domstolen har resonerat om hur bedömningen av om en person är anställd eller arbetslös kan göras. Även om man kan få viss vägledning av denna dom var omständigheterna i målet så speciella att det är svårt att dra några generella slutsatser av domen. Kammarrätterna har i sin tur bedömt frågan på olika sätt och har inte hänvisat till HFD:s avgörande i sina domskäl. Rättsläget kan därför betecknas som oklart. Det finns anledning att undersöka frågan om skyddet i sjukförsäkringen vidare och se hur tillämpningen ser ut i praktiken.

Rapporten visar vidare att personer med tidsbegränsade anställningar inom kommun- och landstingssektorn i genomsnitt har färre dagar med sjukpenning och även nekas sjukpenning i större utsträckning än tillsvidareanställda. Det gäller oavsett ålder, kön eller yrke. Kommande studier bör undersöka varför det är så. Det kan vara en följd av sjukförsäkringens utformning, anställningsförhållanden eller förhållanden på arbetsplatsen. Ytterligare orsaker kan vara skillnader i tillsvidareanställdas och tidsbegränsat anställdas hälsa såväl som benägenhet att ansöka om sjukpenning.

En förklaring till att kunskapen kring tidsbegränsat anställdas sjukfrånvaro är begränsad är att det är ont om registeruppgifter som kan belysa detta. De registeruppgifter som används i denna studie bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) som matchats ihop med Försäkringskassans registerdata. Beskrivningen av uttaget av sjukpenning är avgränsat till anställda inom kommun och landsting. Anledningen till avgränsningen är att det för denna del av arbetsmarknaden finns tillgängliga registeruppgifter om anställningsform.

 • Arbetsrapport
 • Sjukförmåner
 • Rättssäkerhet och kontroll
 • Egeninitierat
 • ARBETSRAPPORT 2016:1AR

 • FÖRFATTARE

  Helena Persson Schill

  Simon Bjurström

  Julia Pietrek

  Malin Josephson

  Markus Larsson