ISF Rapport 2015:15 Publicerad 2015-12-03

Att välja uttagstid av tjänstepension

Den som går i pension kan välja att ta ut sin tjänstepension under kort eller lång tid. Möjligheten att ta ut tjänstepensionen under kort tid har ökat under senare år och tendensen har varit att allt fler tar ut tjänstepensionen tidsbegränsat. Denna rapport, som är svaret på ett regeringsuppdrag, beskriver hur uttaget av tjänstepension ser ut och analyserar möjliga orsaker och konsekvenser av ett ökat tidsbegränsat uttag av tjänstepensioner.

Av rapporten framgår att uttaget av tjänstepension ser olika ut inom och mellan olika kollektivavtalsområden. Inom vissa avtalsområden tar en majoritet av personerna ut tjänstepensionen tidsbegränsat, medan en majoritet tar ut tjänstepensionen livsvarigt inom andra avtalsområden. Rapporten visar också att det finns vissa skillnader i uttagsmönster beroende på ålder och inkomst men finner små skillnader i uttag mellan män och kvinnor.

Rapporten visar på flera möjliga orsaker till ökningen av tidsbegränsade uttag. En av förklaringarna kan vara att uttaget påverkas av förval och utformningen av information och blanketter. En annan förklaring kan vara att det än så länge finns relativt lite kapital i flera av de pensioner som är möjliga att ta ut tidsbegränsat – vilket kan öka benägenheten att välja tidsbegränsade uttag. En förklaring kan vara att det är viktigt att övergången till livet som pensionär innebär en så liten förändring av den ekonomiska situationen som möjligt. Det kan också finnas en påverkan av finansiella rådgivare.

Det tidsbegränsade uttaget är än så länge inte något generellt problem. Däremot kan det vara problematiskt för vissa grupper att välja tidsbegränsat uttag. Ett tidsbegränsat uttag kan innebära en stor ekonomisk omställning när inkomsten sjunker drastiskt efter 5 år som pensionär. Problemet är särskilt stort för dem som inte har uppmärksammat att det kommer att bli ett sådant ekonomiskt tapp. Risken för att stora grupper ska uppleva en stor minskning i sin tjänstepension efter en tid som pensionär bedöms som liten. Att risken bedöms som liten beror på att det inom flera avtalsområden i dagsläget finns begränsningar i möjligheten att ta ut stora delar eller hela tjänstepensionen tidsbegränsat. Det beror också på att andelen som tar ut tidsbegränsat är relativt liten på de avtalsområden där det finns möjlighet att ta ut hela tjänstepensionen tidsbegränsat.

ISF har ingen uppfattning i frågan om livsvariga uttag är att föredra framför tidsbegränsade uttag, så länge som uttagen drivs av personens egna medvetna val. Det finns dock indikationer på att personer generellt sett har svårt att ta till sig information inför beslutet om uttagstid och att det i många fall saknas viktig information i breven som bolagen skickar ut inför den första utbetalningen av tjänstepension. ISF anser att det är problematiskt om det tidsbegränsade uttaget drivs på genom otillräcklig information eller om det är många som inte förstår konsekvenserna av valen.

Teknisk bilaga

Statistiska Centralbyrån (SCB) har på uppdrag av ISF med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT simulerat konsekvenserna på socialförsäkringsförmåner och skatter till följd av ändrat uttag av tjänstepensioner.

Rapporten beskriver översiktligt FASIT-modellen samt det dataunderlag som simuleringarna är utförda på. Därefter görs en redovisning av tillvägagångssättet som har använts för att skapa ett förändrat uttag av tjänstepensionen. Den tekniska bilagan kan erhållas via mail. Kontakta ISF:s kontaktperson.