Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering

PUBLICERAD 2014-12-01

Den som går i pension och ska börja ta ut premiepension kan välja att ha kvar sina pensionsmedel i en fondförsäkring eller byta till en traditionell försäkring. Av rapporten framgår att Pensionsmyndighetens blankett för ansökan om allmän pension har stor betydelse för hur många som väljer fondförsäkring respektive traditionell försäkring.

Fram till och med år 2009 hade blanketten en utformning där fondförsäkring var förvalsalternativet. Vid årsskiftet 2009/2010 togs förvalet bort och en neutral blankett infördes, där individen själv fick kryssa i antingen fondförsäkring eller traditionell försäkring. När förvalet togs bort, steg andelen som valde traditionell försäkring från cirka 10 till cirka 50 procent. Analysresultaten visar att en stor del av ökningen berodde på att förvalet avskaffades. I maj 2011 valde Pensionsmyndigheten att återinföra förvalet. Det medförde att andelen som valde traditionell försäkring sjönk till ungefär samma nivå som innan förvalet togs bort.

Utvärderingen av registerdata visar att individer påverkas olika mycket av blanketten med förval, vilket också bekräftas av tidigare forskning. Exempelvis visar analysen att det finns stora förändringar i beteendet bland dem som har varit inaktiva under sparandetiden när förvalet tas bort. Av analysen framgår också att de som förmodas ha en förhållandevis sämre finansiell förmåga är mest bundna av förvalet av fondförsäkring, samtidigt som det är denna grupp som i högst utsträckning väljer traditionell försäkring när de gör ett aktivt val mellan förvaltningsformerna.

En enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer visar att de flesta verkar föredra traditionell försäkring och de egenskaper som förknippas med den. Resultaten indikerar också att en majoritet väljer traditionell försäkring vid en neutral valsituation. Resultaten visar att informationen som lämnas till pensionärerna vid ansökan om allmän pension kan göras tydligare och innehålla mer fakta. Mycket av den information som saknas i blanketten är tillgänglig på Pensionsmyndighetens webbplats och i webbansökan. En slutsats är därför att webbansökan kan användas som utgångspunkt för att se över den information som finns i blanketten.

Pensionsmyndigheten lämnar i dagsläget ingen information till de pensionärer som redan har gått i pension. Eftersom relativt många pensionärer har en portfölj med hög risk är det ett problem att de som har valt fondförsäkring med hög risk vid ett senare tillfälle inte får någon information om vikten av att minska riskerna i sitt fondsparande eller möjligheten att välja traditionell försäkring. I rapporten diskuteras införandet av så kallade bekräftelseval som en möjlig lösning. Bekräftelseval innebär att en individ som har varit inaktiv och har kvar samma fondval under lång tid ska bekräfta sitt tidigare fondval. I annat fall överförs individens premiepensionsmedel till en statligt förvaltad fond med en tydlig åldersanpassad riskprofil (AP7 Såfa) för att på så sätt reducera eventuella investeringsmisstag. Sedan tidigare finns en diskussion om att införa bekräftelseval för samtliga sparare inom premiepensionen.

Det kan finnas fördelar med förval i komplexa situationer, men studien visar att ett förval med fondförsäkring riskerar att leda fel. Eftersom det finns en stor grupp som har en hög risk i sin premiepensionsportfölj vid pensionering är ett förval som innebär att flertalet kommer att kvarstå i en placering med hög risk kanske det starkaste argumentet mot att ha fondförsäkring som förval. En möjlig lösning på problemet, som ett komplement till så kallade bekräftelseval, kan vara att ha en valblankett med en statligt förvaltad fond som förval, förslagsvis AP7 Såfa. Blanketten skulle med denna lösning innehålla tre valalternativ: fortsatt fondförsäkring, traditionell försäkring och AP7 Såfa (som förval). Detta förslag, liksom det om bekräftelseval, är dock endast skisser på tänkbara lösningar som behöver utredas vidare.

 • ISF Granskar och analyserar
 • Pension
 • Premiepension
 • Regeringsuppdrag
 • Pensionsmyndigheten
 • ISF RAPPORT 2014:26

 • FÖRFATTARE

  Josefina Selin

  Daniel Hallberg

  Marcela Cohen Birman