ISF Rapport 2014:23 Publicerad 2014-11-20

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

Kostnaderna för den statliga assistansersättningen uppgick år 2013 till 27 miljarder kronor. Av dessa mottar kommunerna årligen cirka 10 miljarder kronor i statlig assistansersättning från Försäkringskassan för att utföra personlig assistans åt brukare som valt dem som assistansanordnare. Kommunernas kostnader för att utföra statligt finansierad personlig assistans är ett underlag inför regeringens årliga beslut om den timschablon som styr ersättningen till både kommunala och privata anordnare.

Syftet med ISF:s studie är att undersöka hur kommunerna följer upp till vilka kostnader de använder assistansersättningen och i vilken mån de drabbas av ett underskott eller får ett överskott.

Resultatet tyder på att de flesta kommuner inte har någon detaljrik redovisning och uppföljning av assistansverksamheten. Det förekommer också att kommuner inkluderar kostnader som inte ska ligga till grund för bestämmandet av en ny timschablon. Granskningen visar dessutom att flera kommuner uppger att deras kostnader för att utföra personlig assistans understiger timschablonen.

ISF konstaterade i rapporten Assistansmarknaden – En analys av timschablonen (2012:12) att många privata företag som utför personlig assistans med statlig assistansersättning överkompenseras. En slutsats blev att ersättningsystemet för statlig assistans bör ses över, bland annat för att bättre motsvara de olika villkor som gäller för olika assistansanordnare. När rapporten publicerats tillsatte regeringen Assistansersättningsutredningen, som på en generell nivå bekräftade uppgifterna om överkompensation (SOU 2014:9).

Den här rapporten visar att det finns en osäkerhet kring kommunernas kostnad för att utföra personlig assistans. Därför är det relevant att också mot bakgrund av dessa uppgifter se över det nuvarande systemet med en ersättning som är utformad utan hänsyn till anordnarformen och andra individuella omständigheter.

Tillsammans med ISF:s tidigare analys av de privata anordnarnas kostnader (ISF rapport 2012:12) ger denna rapport ytterligare skäl för regeringen att ompröva den nuvarande konstruktionen baserad på en timschablon.

Assistansmarknaden