ISF Rapport 2013:13 Publicerad 2013-09-10

Föräldrapenning och föräldraledighet

Rapporten fokuserar på hur föräldraförsäkringen har använts för barn födda på 1990-talet och senare. Eftersom det finns stora möjligheter att använda föräldrapenningen på olika sätt så är det stor skillnad mellan föräldrapenning och föräldraledighet.

Med hjälp av ett datamaterial från Försäkringskassan har episoder av föräldraledighet undersökts, där en episod definieras som att det går högst sex dagar utan föräldrapenning mellan varje dag med föräldrapenning. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att episoderna summeras till en mycket längre period än vad det finns föräldrapenningdagar för. Traditionella mått som sammanlagt uttag av föräldrapenningdagar säger därför ganska lite om hur hushållen utnyttjar förmånen och är av den anledningen svåra att utnyttja i analyser av hur föräldrapenningen påverkar arbetsfördelningen inom hushållen, arbetsutbudet och andra intressanta variabler. Det finns därmed starka skäl att med alternativa mått fortsätta undersöka hur lång föräldraledigheten är.

Kvinnor tar sammanlagt längre föräldraledighetsepisod, men män och kvinnor tar ungefär lika många episoder. Män tar därmed fler korta episoder än kvinnor vilket tyder på att kvinnor och män till del har olika mönster för sitt uttag. Män tar också något fler föräldrapenningdagar per vecka under ledigheten, men skillnaderna är små.

Föräldrar med medelhög inkomst tar längst föräldraledighetsepisod. De som har medelhög inkomst tar också flest episoder och färre föräldrapenningdagar under ledigheten. Föräldrar som tar kort föräldraledighetsepisod är de som har låg eller ingen inkomst, och låg utbildning Detta gäller för både kvinnor och män och mönstret för utbildningsnivå följer det för inkomst.

Föräldrar som har fått sitt första barn använder längre sammanlagd episod, fler episoder och färre föräldrapenningdagar i veckan. Därefter blir användningen mer restriktiv, ju fler äldre syskon barnet har.

Sammantaget visar resultaten att mer resurser hos föräldrarna leder till större flexibilitet i hur föräldraförsäkringen används, men att andra faktorer också påverkar användningen eftersom de med mest resurser inte använder försäkringen på det mest flexibla sättet. Resultaten i rapporten visar även att den sammanlagda föräldraledighetsepisoden förlängs över tid, särskilt bland män. Det är förklarligt och väntat eftersom deras uttag av föräldrapenning ökar över tid, men att längden på kvinnors föräldraledighetsepisod inte minskar är mer oväntat.

Summary report 2013:13 in EnglishPDF