Att handlägga sjukförsäkringen

PUBLICERAD 2013-07

I den här arbetsrapporten beskrivs den enkätundersökning som genomfördes våren 2012 inom ramen för projektet ”Handläggarnas roll i sjukskrivningsprocessen”. Enkätundersökningen riktar sig till handläggare vid Försäkringskassan som är verksamma inom sjukförmåner. Enkätmaterialet analyseras i ISF-rapport 2013:9 samt i kommande ISF-rapporter.

I den här arbetsrapporten beskrivs detaljer kring enkäten: datainsamling, bortfall, svarsfrekvens, innehåll och analysmetoder. Rapporten innehåller även tabellbilagor till ISF-rapport 2013:9.

  • Arbetsrapport
  • Sjukförmåner
  • Styrning och administrativ effektivitet
  • Egeninitierat
  • ARBETSRAPPORT 2013:3AR

  • FÖRFATTARE

    Stina Simonsson

    Nina Granqvist