ISF Rapport 2011:20 Publicerad 2011-12-20

Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010

I denna rapport har utvecklingen från 2003 och framåt studerats för den verksamhet som numera bedrivs av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Fram till och med 2009 bedrevs verksamheten vad avser ålderspension och övriga förmåner för äldre uppdelad på Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM). År 2010 bildades Pensionsmyndigheten för att på ett samlat sätt administrera dessa förmåner. Syftet med denna granskning är att följa hur den administrativa effektiviteten förändrats efter Pensionsmyndighetens inrättande den 1 januari år 2010.

Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen som helhet, det vill säga Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten sammantaget, har snarare minskat än ökat efter den nya myndighetsindelningen. Så här långt kan förklaringen vara kortsiktiga störningar som är naturliga i samband med en förändrad myndighetsindelning av detta slag.

Produktiviteten i den verksamhet Pensionsmyndigheten bedriver har minskat jämfört med samma verksamhet före 2010 då den bedrevs uppdelad på Försäkringskassan och PPM. Med minskad produktivitet menas att kostnaderna per prestation ökat. Kostnadsökningen kan hänföras till de speciella omständigheter en organisationsförändring av detta slag innebär. På kort sikt efter en organisationsförändring, som den som här genomförts inom socialförsäkringsadministrationen, är en produktivitetsminskning snarast en väntad effekt. Det finns en del kostnader av engångskaraktär i samband med att en ny myndighet bildas och det också är naturligt att inte alla delar av verksamheten fungerar med full kraft redan från början. Produktivitetsminskningen ska därför inte tolkas som att effektiviteten i själva handläggningen blivit lägre.

Pensionsmyndigheten har sedan den bildades haft långa handläggningstider för bostadstillägg till pensionärer. Däremot har Pensionsmyndigheten lyckats korta ned handläggningstiderna för ålderspension till utomlands bosatta, trots att myndigheten fick ta över en mängd oavslutade ärenden från Försäkringskassan i samband med myndighetsbildningen.

Även inom Försäkringskassan har produktiviteten sjunkit, men detta uppvägs till viss del av att handläggningstiderna ett viktigt kvalitetsmått har förbättrats. För både Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan kan konstateras att antalet beslut som överklagats till förvaltningsrätt ökat medan andelen beslut som ändrats där minskat något. Detta är dock ett osäkert mått på kvaliteten i handläggningen.

Summary report 2011:20 in EnglishPDF