Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning

PUBLICERAD 2011-05-31

ISF har som svar på ett regeringsuppdrag genomfört en granskning av Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning. Fokus i tidigare rapporter har legat på bristande kvalitet i de medicinska underlagen. Även om ett medicinskt underlag är det viktigaste underlaget för beslut om sjukpenning, är det nödvändigt att granska även annat underlag som Försäkringskassan kan utnyttja.

ISF:s granskning har visat att i de knappt 400 granskade sjukpenningärendena uppfyller drygt 13 procent av de medicinska underlagen de krav på tillräcklig kvalitet som ställs i Försäkringskassans vägledning. Sett till alla underlag som handläggaren faktiskt har tillgång till vid beslut om sjukpenning återfinns den efterfrågade informationen i cirka 70 procent av ärendena. Även om man ser till allt det underlag som handläggaren har tillgång till för beslut om sjukpenning, är kvaliteten i beslutsunderlagen därmed oacceptabelt låg. Det finns trots de åtgärder som har vidtagits inte heller några indikationer på att kvaliteten har förbättrats.

Enligt regeringsuppdraget ska ISF lämna förslag på åtgärder som Försäkringskassan bör vidta för att uppnå korrekta och rättssäkra beslut om sjukpenning. En åtgärd som kan övervägas är att säkerställa att de uppgifter som kategoriseras som obligatoriska i de medicinska underlagen verkligen är nödvändiga för beslut om sjukpenning och att analysera behovet av att tydliggöra för läkarna vilka uppgifter som är obligatoriska. Försäkringskassans vägledning bör vidare överens stämma med de krav som ställs på läkarna beträffande det medicinska underlaget. Ändamålsenligheten i vägledningens krav på att samtliga medicinska underlag som inte är av tillräcklig kvalitet ska skickas tillbaka för komplettering kan också ifrågasättas.

  • ISF Granskar och analyserar
  • Sjukförmåner
  • Rättssäkerhet och kontroll
  • Sjukpenning
  • Regeringsuppdrag
  • ISF RAPPORT 2011:8