Sök på webbplatsen

Remissvar

Här hittar du de senaste remissvaren som ISF har lämnat till regeringen med en länk till svaret i pdf-format. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. Du kan också, i vänstermenyn, välja ett speciellt år från vilket du vill se ISFs remissvar,

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
Föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar 004164-2019 2019-05
Förslag till nationell institution för mänskliga rättigheter Ds 2019:4 Ku2018/02102/DISK 2019-05
Behov av hjälp med andning och sondmatning S2019/00767/FST 2019-04
Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring SOU 2018:80 S2018/05708/SF 2019-04
Förbättrat grundskydd för pensionärer S2019/00462/SF 2019-04
Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap SOU 2018:45 Dnr A2018/01209/ARM 2019-04
Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2 S2019/00497/SF 2019-04
Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket S2019/01306/SF 2019-04
Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit Ju2019/00097/L7 2019-02
Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser SOU 2018:36 U2018/02557/F 2019-01
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys SOU 2018:52 S2018/03893/FS 2019-01
F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor Fi2018/02428/S3 2018-11
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering DS 2018:32 S2018/04043/SF 2018-09
Statliga servicekontor – mer service på fler platser SOU 2018:43 Fi2018/02198/SFÖ 2018-09
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering SOU 2018:25 Fi2018/01418/DF 2018-09
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap SOU 2018:45 A2018/01209/ARM 2018-08
Konstnär – oavsett villkor? SOU2018:23 Ku2018/00773/KO 2018-08
Tid för utveckling – Delbetänkande av utredningen för hållbart arbetsliv över tid SOU 2018:24 2018-08
Ökad trygghet för studerande som blir sjuka SOU 2018:9 U2018/01551/GV 2018-07
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiva utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering SOU 2018:14 Fi2018/00930/RS 2018-06
Översyn av grundskyddet för pensionärer remissvar Ds 2018:8 S2018/01589/SF 2018-06
Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz S2018/02703/SF 2018-05
Socialförsäkringsutskottets remiss gällande motion 2017/18:4088 av Johan Forsell m.fl. 1810-2017/18 2018-05
Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Ds 2018:5 S2018/01188/SF 2018-05
Utkast till lagrådsremiss Behandling av personuppgifter för forskningsändamål U2018/01639/F 2018-05
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen SOU 2017:101 S2017/07382/FST 2018-04
Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering Fi2018/00130/K 2018-04
Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit Ds 2018:2 Fi2018/00189/RS 2018-03
Regelförändringar inom ekonomisk familjepolitik Ds 2017:59 S22017/06673/FST 2018-02
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Fi/2017/04798/FPM 2018-02
Remittering av betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen SOU 2017:101 S2017/07382/FST 2018-02
Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning S2017/07389/FST 2018-02
Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade S2017/0748/FST 2018-02
Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede S2017/06606/SF 2018-01
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2017:55 A2017/01136/A 2017-12
Personuppgiftsbehandling m.m. i samband med försäkringsmedicinska utredningar S2016/07117/SF 2017-12
Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd S2017/06357/FST 2017-12
Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan S2017/06379/FST 2017-12
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU 2017:50 U2017/04494/F 2017-12
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47 S2017/03553/FS 2017-12
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Fi2017/03709/S1 2017-11
Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform Ds 2017:40 Fi2017/03287/ESA 2017-11
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning SOU 2017:66 S2017/04726/SAM 2017-11
Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande S2017/04463/SF 2017-10
Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52 Ju2017/05090 2017-10
På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43 S2017/03349/FST 2017-10
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige SOU 2017:58 2017-09
Eletroniska fakturor vid offentlig upphandling Ds 2017:31 Fi2017/02886/DF 2017-09
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra SOU 2017:37 2017-09
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU 2017:50 2017-09
Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning SOU 2017:38 Fi2017/02150/K 2017-09
Samlad kunskap – stärkt handläggning SOU 2017:25 2017-08
Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld SOU 2017:5 S2017/00606/SF 2017-08
Ny dataskyddslag SOU 2017:39 2017-08
Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning (Promemoria 2017-05-24) S2017/03211/SF 2017-08
Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö SOU 2017:28 2017-08
Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18 S2017/02900/SF 2017-08
För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4 S2017/00671/FS 2017-06
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd DS 2017:11 S2017/01878/FST 2017-06
Enklare att överföra premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg S2017/01130/SF 2017-06
Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut DS 2017:4 S2017/01463/SF 2017-06
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 2017-05
Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Fi2017/01367/S1 2017-05
Ett modernare utsökningsförfarande SOU 2016:81 Ju2016/08502/L2 2017-04
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar Ds 2017:2 S2017/01262/FST 2017-03
Nationell läkemedelslista Ds 2016:44 S2017/00117/FS 2017-03
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension Ds 2016:47 A2016/02514/A 2017-03
Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 2017-02
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016:91 Ju2016/09057/EMA 2017-02
Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna S2016/07117/SF 2017-02
Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken S2016/07902/FST 2017-02
Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande S2016/07888/SF 2017-02
Promemoria: Förslag om ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada S2016/07087/SF 2017-01
EU-kommissionens förslag till ändringar i förordningarna 883/2004 och 987/2009 2017-01
Fokus premiepension SOU 2016:61 2017-01
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser SOU 2016:73 S2016/06793/FST 2016-12
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle S2016/04598/FST 2016-12
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 2016:35 2016-12
Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén SOU 2016:41 Ju2016/04398/L6 2016-11
Föräldraledighet för statsråd? SOU 2016:20 Fi2016/01041/ESA 2016-10
Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 S2016/01918/FST 2016-10
Jämställda pensioner Ds 2016:19 S2016/04302/SF 2016-09
Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd U2016/02685/SF 2016-08
Promemoria: Förslag till ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken S2016/03419/FST 2016-06
Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29 2016-06
Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Ds 2016:14 2016-06
Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5 2016-06
Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Ds 2016:8 2016-06
Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser S2011/06520/SF 2016-06
Effektiv vård SOU 2016:2 2016-05
Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden SOU 2015:91 N2015/08335/ITP 2016-05
Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Fi2016/00407/S3 2016-04
Långtidsutredningen 2015 Huvudbetänkande SOU 2015:104 2016-04
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Ds 2015:58 S2015/07492/SF 2016-02
Slopad Jämställdhetsbonus Ds 2015:55 S2015/07312/FST 2016-02
Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter SOU 2015:76 S2015/05570/FS 2016-01
Översyn av lex Laval SOU 2015:83 A2015/02501/ARM 2016-01
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 S2015/06451/JÄM 2016-01
Organdonation En livsviktig verksamhet SOU 2015:84) 2016-01
Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården Ds 2015:52 S2015/07006/FS 2016-01
En förvaltning som håller ihop SOU 2015:66 2015-12
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen U2015/05012/UH 2015-12
Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet SOU 2015:56 2015-12
Myndighetsdatalag SOU 2015:39 2015-11
Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34 Fi2015/3429 2015-10
Tillsyn över polisen och Kriminalvården SOU 2015:57 Ju2015/05152/L4 2015-10
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet SOU 2015:73 Ju 2015/05766/L7 2015-10
Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet för socialförsäkringen SOU 2015:46 S2015/3232/SF 2015-09
Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Ds 2015:36 A2015/1903/A 2015-09
Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 S2015/2282/FS 2015-09
Systematiska jämförelser – för lärande i staten SOU 2015:36) 2015-08
Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 S2015/1554/SF 2015-08
Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Ds 2015:17 S2015/2330/SF 2015-06
Moderniserad studiehjälp SOU 2013:52 U2013/4160/SF 2015-06
Matchningsanställningen – nya vägar till jobb A 2014:D A2015/881/A 2015-06
För kvalitet – Med gemensamt ansvar SOU 2015:17 S2015/1590/SF 2015-06
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Ds 2015:19 2015-06
Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag Ds 2015:18 S2015/2347/FS 2015-06
Ett reformerat bilstöd Ds 2015:9 S2014/4293/FST 2015-05
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Ds 2015:6 S2015/712/SF 2015-04
Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål SOU 2014:76 2015-03
Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 S2015/370/FST 2015-03
Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen SOU 2014:67 2015-02
Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner-hemställan om lagändring Dnr 131 317766–14/111 2015-02
Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45 2015-02
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Ds 2014:30 Ju2014/5172/L4 2014-11
Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 S2014/112/FS 2014-11
Förslag om möjlighet att meddela föreskrifter om SGI-skydd vid avstängning från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning A2014/3409/A 2014-10
Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen A20 14/3522/ A 2014-10
Ökat stöd för underhållsreglering Ds 2014:27 S2014/4944/FST 2014-10
Det ska vara lätt att göra rätt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten SOU 2014: 16 Dnr A2014/1359/A 2014-10
Examenspremier till vissa lärare U2014/4064/SF 2014-09
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service SOU 2014:39 2014-09
Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9 S2014/1703/FST 2014-06
En mer korrekt beräkning av pensionsrätter vid balansering S2014/3510/SF 2014-06
En tydligare skadereglering i staten Ju20 14/2802/L2 2014-06
Ersättning för höga sjuklönekostnader S2014/3552/SF 2014-05
Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78 Ju2014/125/KO 2014-04
Delbetänkandet - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen SOU 2013:64 A2013/3986/A 2014-03
Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF 2014-02
Vad bör straffas SOU 2013:38 JU2013/4451/L5 2014-01
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74 U2013/6021/UC 2014-01
Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Ds 2013:59 A2013/3637/A 2013-12
Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken S2013/8194/SF 2013-12
Genomförandet av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd Ds 2012:62 Ju2013/6552/L7 2013-11
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) Ju 2013/6287/L7 Ds 2013:57 Ju 2013/6287/L7 2013-11
Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 A2013/178/A 2013-09
Vägval för premiepensionen Ds 2013:35 2013-09
Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25 S2013/2830/SF 2013-08
Nämndemannauppdraget SOU 2013:49 2013-08
Med rätt att delta SOU 2012:69 A2012/3434/IU 2013-08
Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet DS 2013:46 S2013/4556/FST 2013-07
Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete 2013/4501/SF 2013-07
Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen S2013/3257IFST 2013-07
Departementspromemoria: Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg S2013/4268/FST 2013-06
Ungdomar utanför gymnasieskolan SOU 2013:13 U2013/1189/UC 2013-06
Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Ds 2013:20 2013-04
Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m. S2013/2222/SF 2013-04
Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 A2013/308/IU 2013-04
Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB SOU 2012:83 Fi2012/4635 2013-04
Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön Ds 2012:57 S2012/8623/FST 2013-02
Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser S2012/7594/SF 2013-02
Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete Ds 2012:59 Fi2012/4689 2013-01
Harmoniserat inkomstbegrepp - möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringen SOU 2012:47 S2012/4711/SF 2012-11
AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven SOU 2012:53 Fi2012/3047 2012-11
Bättre behörighetskontroll - Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal SOU 2012:42 S2012/9058/FS 2012-10
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet Ds 2012:26 S2012/4828/FST 2012-10
Sänkta trösklar - högt i tak SOU 2012:31 A2012/1945/A 2012-10
Längre liv, längre arbetsliv SOU 2012:28 S2012/3111/SF 2012-10
Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten S2012/4055/SF 2012-10
Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området SOU 2012:4 A2012/504/A 2012-10
Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, m.m. S2012/2173/SF 2012-10
Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera S2012/4640/SF 2012-08
Slopat krav på intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning S2012/4178/FST 2012-08
Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 A2012/1974/IU 2012-08
Förslag till ändring i förordningen (2010:100) om den officiella statistiken U2011/6107/SF 2012-06
Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter SOU 2012:20 U2012/2148/F 2012-06
Vissa frågor om underhållsstöd S2012/3569/FST 2012-06
Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 S2012/1273/FST 2012-04
Karenstid för egenföretagare mm DS 2012:9 S2012/1653/SF 2012-04
I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden SOU 2011:74 S2011/10119/SF) 2012-04
Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering A2009/1438/ A 2012-03
Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete S2012/1822/SF 2012-03
Kommissionens förslag till dataskyddsförordning Ju2012/1000/L6 2012-03
Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet SOU 2011-78 Fi2011/4991 2012-02
Förslag om ändring i förordningen 2011-704 med kompletterande bestämmelser till EUs underhållsförordning Juj2012j1196jL2 2012-02
Månadsuppgifter – snabbt och enkelt SOU 2011:40 Fi2011/2588/S3 2011-11
Särlevandeutredningen SOU 2011:51 S2011/5725/FST 2011-10
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet SOU 2011:3 S2011/942/SF 2011-09
Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar Ds 2011:18 S2011/4725 2011-07
Förslag till utskottsinitiativ angående vissa förändringar inom sjukförsäkringen 120-2867-2010/11 2011-06
Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 2011-06
Ett myndighetsgemensamt servicecenter SOU 2011:38 S2011/4964 2011-05
Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen m.m. Ds 2011:4 2011-05
Förbättringar inom familjepolitiken S2011/2036/FST 2011-04
En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet Fi 2010/1619 2011-03
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering SOU 2010:60 2010-12
Försäkringskassans förslag till differentierad timschablon i lag (1993:389) om assistansersättning S2009/5078/ST 2010-09
Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit m.m. S2010/5246/SF 2010-08
En reformerad budgetlag SOU 2010:18 Fi2010/1618 2010-06

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.