Sök på webbplatsen

Rapporter

Här hittar du alla rapporter som ISF har publicerat. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. I menyn till vänster kan du välja att bara se ett enskilt år. Du kan beställa våra tryckta rapporter kostnadsfritt.

Rapporter

Nummer Titel Publicerad
2019:9 Hel sjukersättning från 19 års ålder – En granskning av Försäkringskassans tillämpning av regeländringen från den 1 februari 2017 2019-06
2019:8 Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol – En analys av hur väl myndighetens processföring fungerar 2019-06
2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag? – En granskning av 2016 års reform inom underhållsstödet 2019-05
2019:6 Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på grundnivå – En analys av effekter på barnafödande och förvärvsarbete av höjd ersättning i föräldrapenningens grundnivå 2019-05
2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen – En analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå 2019-03
2019:4 Gör samordningsförbund någon skillnad? – En analys av samordningsförbund under perioden 2005–2010 2019-03
2019:3 Vård utomlands – En granskning av Försäkringskassans hantering av vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz 2019-03
2019:2 Årlig rapport 2018 2019-02
2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet – En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 2019-02
2018:18 Regelorientering och klientorientering hos handläggare – En redovisning av en enkätundersökning bland nyanställda och mer erfarna handläggare på Försäkringskassan 2018-12
2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås 2018-10
2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning 2018-10
2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension? – En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter 2018-09
2018:14 Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början – En redovisning av kollektivavtalade ersättningar som kompletterar den allmänna socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen 2018-08
2018:13 Dubbeldagar – vissa pappors väg in i föräldrapenningen? – En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar 2018-06
2018:12 Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning – En redovisning av vad som kännetecknar gruppen försäkrade som får sin sjukpenning indragen 2018-05
2018:11 Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer med sjukersättning som har använt steglös avräkning 2018-05
2018:10 Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – En analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden 2018-05
2018:9 Social problematik och sjukskrivning – En analys av sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tidsperioden 1995–2015 2018-05
2018:8 Social problematik och sjukskrivning – handläggning – En granskning av Försäkringskassans arbete med att identifiera social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden 2018-05
2018:7 Försäkrad men utan ersättning – En granskning av underutnyttjandet av den kollektivavtalade sjukförsäkringen 2018-03
2018:6 Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer – En granskning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kontroller av personer som arbetar, bor eller har bott utomlands 2018-03
2018:5 Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller – En granskning av träffsäkerheten, effektiviteten och rättssäkerheten i Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller 2018-03
2018:4 Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen – En granskning av systemet efter 2013 års ändringar 2018-02
2018:3 Årlig rapport 2017 2018-02
2018:2 Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU – En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med EU-anknytning 2018-02
2018:1 Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning – En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 2018-01
2017:17 Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor i sjukpenningärenden 2017-12
2017:16 Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden 2017-12
2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män – En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension 2017-12
2017:14 Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män – En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och i framtiden 2017-11
2017:13 Mötet mellan medborgaren och staten – En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan 2017-11
2017:12 Barnpension och efterlevandestöd till barn – En redovisning av utvecklingen 2004–2015 2017-11
2017:11 Föräldrapenninguttag före och efter en separation – En analys av hur separerade föräldrar använde föräldrapenning i jämförelse med de som inte separerade 2017-10
2017:10 Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning – En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter åren 2010–2013 med DEA-metoden 2017-10
2017:9 Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen 2017-06
2017:8 Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden 2017-06
2017:7 Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren – En granskning av den manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet 2017-05
2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016 – En redovisning av utvecklingen 2017-04
2017:5 Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan? 2017-04
2017:4 Att främja ett professionellt handläggarskap – Ur centrala funktioners perspektiv 2017-03
2017:3 Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands – Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella situationer 2017-02
2017:2 Årlig Rapport 2016 2017-02
2017:1 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk standard 2017-02
2016:16 Sjukvårdande insatser och personlig assistans 2016-12
2016:15 Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet? 2016-12
2016:14 Förenklat läkarintyg – Försäkringskassans hantering av införandet 2016-11
2016:13 Läkares sjukskrivning av kvinnor och män 2016-10
2016:12 Inkomstens betydelse för tandvårdskonsumtion 2016-10
2016:11 Omfördelning inom tandvårdsstödets högkostnadsskydd 2016-10
2016:10 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll 2016-10
2016:9 Att adoptera – en ekonomisk fråga – En studie om adoptionsbidrag och ekonomiska förutsättningar för adoption 2016-09
2016:8 Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd till handläggningsverksamheten 2016-06
2016:7 Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag 2016-05
2016:6 En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex 2016-04
2016:5 Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda 2016-04
2016:4 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras – Ett genusperspektiv 2016-03
2016:3 Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005–2014 2016-03
2016:2 Årlig Rapport 2015 2016-02
2016:1 Höjd grundnivå i föräldrapenningen – Har uttaget av föräldrapenning påverkats? 2016-02
2015:17 Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden 2015-12
2015:16 Träffar prognoserna rätt? – En utvärdering av pensionsprognoser i det orange kuvertet 2015-12
2015:15 Att välja uttagstid av tjänstepension 2015-12
2015:14 Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta 2015-11
2015:13 När handläggaren blev teammedlem – Om autonomi, lärande och styrning i Försäkringskassan 2015-11
2015:12 Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning 2015-11
2015:11 Intyg om socialförsäkringstillhörighet – och den fria rörligheten inom EU 2015-10
2015:10 Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna – En utvärdering av Försäkringskassans Pila-projekt 2015-10
2015:9 Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning 2015-09
2015:8 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) 2015-08
2015:7 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport 2015-06
2015:6 Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell utveckling under 30 år 2015-06
2015:5 Tidsgränserna i sjukförsäkringen 2015-05
2015:4 Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – Hur påverkades varaktigheten i sjukskrivningen? 2015-05
2015:3 Kvalitet i underhållsstöd – En granskning av Försäkringskassans handläggning 2015-04
2015 Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet – En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg 2015-03
2015:2 Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning 2015-03
2015:1 Årlig rapport 2014 2015-02
2014:27 Försäkringskassan och mänskliga rättigheter 2014-12
2014:26 Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering 2014-12
2014:25 Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning – En uppföljning 2014-11
2014:24 Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter 2014-11
2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet 2014-11
2014:22 Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser 2014-11
2014:21 Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete? 2014-11
2014:20 Sjukfrånvaro över generationer 2014-10
2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning 2014-10
2014:18 Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna 2014-10
2014:17 Vårdvalets effekter på sjukskrivningar 2014-10
2014:16 Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering 2014-09
2014:15 Effekter av slumpmässiga kontroller på vab-uttaget 2014-08
2014:14 Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport 2014-06
2014:13 Förnyad utredning av sjukersättning 2014-06
2014:12 Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro 2014-06
2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 2014-06
2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket – Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal 2014-06
2014:9 Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande – Från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården 2014-06
2014:8 Tjugo år av socialförsäkringsnämnder – Spelade den politiska sammansättningen roll? 2014-06
2014:7 Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering 2014-05
2014:6 Vad är normalt? – Föräldraansvaret i assistansersättningen 2014-05
2014:5 Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron – En registerstudie av till Försäkringskassan inkomna läkarintyg 2014-04
2014:4 Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet 2014-03
2014:3 Återkravshandläggning på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – Styrning och tillämpning 2014-02
2014:2 Årlig rapport 2013 2014-02
2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 2014-01
2013:20 Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning 2013-12
2013:19 Slopat frånvarointyg – Kontroll och uttag av tillfällig föräldrapenning 2013-12
2013:18 Vårdbidrag och framtida inkomster – De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att få barn med särskilda behov 2013-12
2013:17 Effekter på jämställdhet av reformer i föräldrapenningen 2013-11
2013:7 Young Adults on Disability Benefits - A Study of Seven European Countries 2013-11
2013:16 Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv 2013-11
2013:15 Konkurrens på den svenska tandvårdsmarknaden 2013-11
2013:14 Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning 2013-10
2013 Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen – Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2013-09
2013:13 Föräldrapenning och föräldraledighet – Mått på olika aspekter av föräldraledighet 2013-09
2013:12 Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag 2013-08
2013:11 Sjukskrivningsmiljarden – Landstingets syn på ekonomiska incitament för att påverka sjukfrånvaron 2013-08
2013:10 Sju dagars karens i sjukförsäkringen för egenföretagare – En effektutvärdering av reformen juli 2010 2013-06
2013:9 Att handlägga sjukförsäkringen – Uppfattningar om roller och regelverk 2013-06
2013:8 Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut 2013-05
2013:7 Unga förtidspensionärer – Studie av sju europeiska länder 2013-04
2013:6 Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen – Vilka är de och vad händer efteråt? 2013-04
2013:5 Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet – En uppföljande granskning 2013-03
2013:4 Pensionsgrundande inkomst – Skatteverkets underlag till Pensionsmyndigheten 2013-03
2013:3 Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan – En granskning av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 2013-02
2013:2 Årlig rapport 2012 2013-02
2013:1 När sjukpenning nekas 2013-01
2012:18 Utfall av beslut om statlig assistansersättning 2012-12
2012:17 Rehabiliteringsgarantin 2012-12
2012:16 Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen – Perioden 2001-2012 2012-12
2012:15 Stabilitet i sjukfrånvaron 2012-12
2012:14 Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation – Är det möjligt? 2012-06
2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2012-06
2012:12 Assistansmarknaden – En analys av timschablonen 2012-06
2012:11 Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen 2012-06
2012:10 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida ålderspensionering 2012-05
2012:9 Arbetsgivare i små företag – En intervjustudie om deras erfarenheter av sjukskrivningsprocessen 2012-04
2012:8 Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare – En analys av utvecklingen under 2000-talet 2012-04
2012:7 Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn 2012-03
2012:6 Ekonomiska drivkrafter i bostadsbidragssystemet – En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn 2012-03
2012:5 Dolda it-kostnader i verksamheten – Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 2012-03
2012:4 Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen 2012-03
2012:3 Handläggning av bostadstillägg - Hanteringen under 2011 2012-03
2012:2 Årlig rapport 2011 2012-02
2012:1 Aktivitetsersättning – Från förlängd skolgång till nedsatt arbetsförmåga 2012-02
2011:20 Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010 – Med fokus på Pensionsmyndighetens bildande 2011-12
2011:19 Att samsas om systemen – Pensionsmyndighetens köp av verksamhetskritiska tjänster av Försäkringskassan 2011-12
2011:18 Kontrollen av tandvårdsstödet 2011-12
2011 Arbetslivsinriktad rehabilitering – Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2011-12
2011:17 Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna 2011-12
2011:16 Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet – Tillämpningen av lagstiftningen 2011-11
2011:15 Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv – Livränta till följd av sjukdom 2011-10
2011:14 Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser 2011-10
2011:13 Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010 2011-09
2011:12 Bidragsbrott och skattebrott – Välfärdens dubbla kriminalitet 2011-09
2011:11 Gruppkonsultationer – En undersökning om den nya arbetsmetoden inom den försäkringsmedicinska verksamheten 2011-07
2011:10 Unga med aktivitetsersättning – Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsakerna till utvecklingen 2011-07
2011:9 Optimering av kontrollinsatser – Exemplet tillfällig föräldrapenning 2011-06
2011:8 Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning 2011-05
2011:7 Beslut om sjukersättning – Delrapport 2011-05
2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen – Delrapport 2011-05
2011:5 Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna – Delrapport 2011-05
2011:4 Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen – Huvudrapport 2011-05
2011:3 Handläggningstider i Försäkringskassans omprövningar 2011-04
2011:2 Styrning i Försäkringskassan – Lokala Försäkringscenter och införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna. 2011-04
2011:1 Årlig rapport 2010 2011-02
2010:10 Den nya pensionsmyndigheten – En förstudie 2010-12
2010:9 Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000-2009 2010-12
2010:8 Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag 2010-12
2010:7 Effektiv köhantering – Exemplet Tidig bedömning 2010-09
2010:6 Regionala skillnader i sjukförsäkringens utfall – En analys av utvecklingen 1996-2010 2010-09
2010:5 Försäkringskassans IT-verksamhet – Förstudie 2010-07
2010:4 Rättssäker förvaltning? 2010-06
2010:3 Försäkringskassans verkställande av domar 2010-05
2010:2 Samverkan inom socialförsäkringen – En sammanställning av uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom verksamheter finansierade med samverkansmedel 2010-05
2010:1 Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna 2010-01

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.