Sök på webbplatsen

Stabilitet i sjukfrånvaron

Rapport 2012:15

ISF har på regeringens uppdrag analyserat stabiliteten i den nuvarande nivån på beviljandet av sjukpenning och sjukersättning, med bakgrund i hur sjukfrånvarons utveckling sett ut historiskt och hur olika politikreformer och en mängd andra faktorer kan påverka sjukfrånvaron. I uppdraget ingick också att utreda möjligheterna till ett jämviktsbegrepp för sjukfrånvaron i likhet med det nationalekonomiska begreppet jämviktsarbetslöshet.

De senaste årens politikreformer har sannolikt bidragit till att sjukfrånvaron har minskat. Rehabiliteringskedjans fasta tidsgränser bidrar troligen också till en mer stabil utveckling av sjukfrånvaron. Däremot har sjukfrånvaron varierat även under tider då sjukförsäkringsreglerna varit oförändrade. Till den grad som variationerna i sjukfrånvaron beror på andra saker än regeländringar, till exempel förändringar i arbetsmiljön, förändrade attityder till sjukskrivning eller variationer i tillämpningen av befintligt regelverk, är det svårt att förutspå hur stora variationerna kommer att vara i framtiden. 

Ytterligare en viktig faktor för den framtida utvecklingen av sjukfrånvaron är i vilken utsträckning dagens arbetsmarknad kan skapa arbetstillfällen för personer med nedsatt arbetsförmåga. På grund av bristande efterfrågan löper arbetslösa med långa sjukfrånvaroperioder eller partiell arbetsförmåga stor risk att bli långtidsarbetslösa. Högre långtidsarbetslöshet ökar i sin tur risken att fler personer beviljas sjukersättning i framtiden.

Det är svårt att analysera sjukfrånvaron i jämviktstermer därför att arbetslöshet och sjukfrånvaro - trots vissa likheter - drivs av helt olika mekanismer. Rapportens slutsats är att någon analogi med jämviktsarbetslösheten inte är möjlig.

Arbetsförmåga och sjukdom är båda normativa begrepp som förändras över tiden. Därmed är också frågan om vad som är rätt eller önskvärd nivå för sjukfrånvaron normativ. Vilka effekter sjukdomar och nedsättningar i arbetsförmågan får för utnyttjandet av sjukförsäkringsförmåner kan från statens håll styras bland annat med hjälp av sjukförsäkringsreglerna.

Författare

Iida Häkkinen Skans, Malin Josephson, Kristian Persson Kern, Joakim Söderberg, Niklas Österlund

Publicerad: december 2012

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.