Sök på webbplatsen

Ohälsoarbetet inom socialförsäkringsadministrationen 2000-2009

Arbetsrapport 2010:2

Under hela 2000-talets första årtionde var fokus från både regeringen och socialförsäkringsadministrationen (SFA) starkt på både minskat nyttjande av sjukförsäkringen och ökad regional likformighet. Efter att inriktningen under första halvan av årtiondet var att personer med långa sjukfall skulle prövas mot förtidspension/SA i högre utsträckning försköts tyngdpunkten i administrationens arbete under andra halvan av decenniet mot kortare handläggningstider och gemensamma processer.

Resursutveckling för sjukförsäkringsadministrationen framstår som gynnsam under perioden 2003-2007, både satt i relation till resten av socialförsäkringsadministrationen och till försäkringskostnaderna. Administrationen verkade däremot under merparten av 2008-2009 med ett sparbeting som var betydligt större än vad som slutligen uppnåddes.
Regeländringar har varit ofta förekommande inom sjukförsäkringen under de senaste tio åren med medföljande behov av anpassningar av bemanning, utbildningar, styrande dokument, IT-system med mera. De mest betydande förändringarna inom både sjukskrivningsprocessen och sjukersättningsförmånen genomfördes under sommaren 2008.

Under hela årtiondet har en kontinuerlig process pågått där både administrationen och regeringar eftersträvat fler tidiga och aktiva åtgärder, en mer kvalitetssäkrad regeltillämpning, stödd på gemensamma metoder och processer. Införandet av rehabiliteringskedjan under 2008 ökar på inriktningen mot fler tidiga insatser, genom en tidigareläggning av de bedömningar som Försäkringskassan gör. Även de nya och striktare reglerna för beviljande av sjukersättning kan ses som en fortsättning på trenden mot minskat nybeviljande sedan 2004 i alla åldersgrupper över 20 år.

Möjligheterna till central styrning av SFA var under perioden 2000-2002 begränsade vilket även utgjorde en viktig bakgrund till att sammanslagningen kom till stånd. Åren 2003-2004 kännetecknades av en ökande samordning av försäkringskassornas arbetssätt. Från 2005 och fram till och med 2007 möjliggjorde sammanslagningen av administrationen en ökad målstyrning och mer av direkta beslutsvägar även om den tidigare organisationen fortfarande levde kvar i den geografiska uppdelningen. Sedan omorganisationen 2008 är förvaltningen mindre geografiskt uppdelad.

Författare

Jon Dutrieux

Publicerad: december 2010

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Sjukförmåner

Kontaktperson

Jon Dutrieux Telefon: 08-58 00 15 00

Läs rapporten online

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.