Sök på webbplatsen

Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren

En granskning av den manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet

Rapport 2017:7

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans arbete med att se till att informationen om enskildas generella personuppgifter och försäkringstillhörighet är korrekt, samt undersökt vilka konsekvenser det kan få om informationskvaliteten i registren brister. Granskningen är egeninitierad.

För att den svenska socialförsäkringen ska fungera som avsett är det avgörande att Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens infor­mation om enskilda personer håller god kvalitet och att myndigheternas bedömningar av om en person omfattas av den svenska social­för­säkringen är korrekta.

Syftet med denna rapport är att beskriva Försäkringskassans arbete med att se till att uppgifterna i myndighetens register om generell personinformation och försäkringstillhörighet är korrekta. Eftersom Försäkringskassans registeruppgifter används av Pensionsmyndig­heten och delvis baseras på uppgifter från Skatteverket omfattar granskningen även samarbetet mellan dessa myndigheter när det gäller kvaliteten i dessa registeruppgifter.

De problem som studeras är i hög utsträckning kända på de relevanta myndigheterna, men det har inte funnits en övergripande sammanställning av existerande problem och deras potentiella konsekvenser. ISF:s granskning länkar samman existerande information till en helhet. Granskningen visar att det finns ett stort behov av att uppgradera den betydelse som relevanta myndigheter fäster vid informationskvaliteten i sina register.

Här beskrivs de övergripande slutsatserna av granskningen. I rapporten ges en djupare redovisning och analys av respektive slutsats.  

Hanteringen och ansvaret för åtgärdsimpulser inom generell personinformation måste bli tydligare

  • Försäkringskassan behöver bli tydligare när det gäller hur de hanterar åtgärdsimpulser för generell personinformation, och när det gäller vem som har ansvar för vad.
  • Rutinerna för kontroller av vilka identiteter som skapas hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är bristfälliga.
  • Försäkringskassan behöver klargöra internt vad som ska göras när en person saknar känd hemvist.
  • Det finns problem att fastställa dödsfallsdatum i vissa ärenden.
  • Det är viktigt att så kallade p-koder som anger vilken eller vilka förmåner en person har blir korrekt registrerade.

Försäkringskassan har upphört att utreda försäkringstillhörighet i vissa situationer, vilket kan få konsekvenser för Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens handläggning och för enskilda personer

  • Försäkringskassan har upphört att utreda försäkrings­tillhörighet i vissa situationer, vilket bidrar till att uppgifter om försäkringstillhörighet hålls mindre uppdaterade i Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens system. 
  • Att de granskade impulserna om försäkringstillhörighet inte utreds frigör resurser och hanteringen har stöd av ett uttalande från Högsta förvaltningsdomstolen och i förarbetet till reg­lerna om försäkringstillhörighet i socialförsäkringsbalken.
  • Att inte få sin försäkringstillhörighet prövad kan göra per­soner osäkra på vilket socialförsäkringsskydd de har rätt till.
  • Att Försäkringskassan inte bevakar försäkringstillhörighet för personer som är registrerade som omfattade av den svenska socialförsäkringen men som inte är folkbokförda i Sverige skulle kunna göra att det finns risk för felaktiga utbetalningar. För att undvika risk för felaktiga utbetalningar är det avgörande att alla förmånshandläggare har tillräcklig kompetens för att avgöra om personer som inte är folkbok­förda uppfyller villkoren för att vara fortsatt försäkrade i Sverige. Det är också viktigt att systemet reagerar på om en person inte är folkbokförd i alla förmåner som är auto­matiserade. 
  • Det finns behov att undersöka djupare hur framtida pensions­rättigheter påverkas av Försäkringskassans registrerings­för­farande.

Myndigheterna är beroende av korrekta folkbokföringsuppgifter

Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är beroende av folk­bokföringens uppgifter och utgår från dem i handläggningen. Det är därför av stor vikt att uppgifterna håller god kvalitet. Samtidigt finns det problem med övertäckning och undertäckning i folkbok­för­ings­registret. Skatteverket menar att myndigheterna har ett gemen­samt ansvar för att hålla god kvalitet i folkbokföringsregistret, och att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska rapportera in av­vikel­ser till Skatteverket. Skatteverket tillhandahåller därför en it‑tjänst för att rapportera in avvikelser, och Skatteverket önskar att myndigheterna ska använda den it-tjänsten. I dag är varken Försäk­rings­kassan eller Pensionsmyndigheten anslutna till tjänsten och båda skickar in avvikelser via pappersblanketter. 

Författare

Elisabeth Frid, Elisabeth Rydberg, Inger Sohlberg

Publicerad: maj 2017

Publicationsfakta

Rapport

Ämnesområden

Socialförsäkring

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.