Sök på webbplatsen

Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen

Rapport 2012:11

Regeringen har i promemorian Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar (Ds 2011:18) behandlat frågor kring socialförsäkringens legitimitet. Delvis som ett utflöde av denna diskussion fick ISF i uppdrag att bedöma om det allmänna ombudets roll vid Försäkringskassan kan förändras i syfte att stärka legitimiteten för socialförsäkringens administration.

Det allmänna ombudets huvuduppgift är att överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut i syfte att få fram vägledande domstolsavgöranden.

Rapporten syftar till att besvara två frågor. Dels frågan om det finns behov att förändra det allmänna ombudet i dess nuvarande roll för att få fram vägledande domstolsavgörande, dels frågan om det allmänna ombudet, vid sidan av sin funktion som företrädare för det allmänna, också ska kunna bistå allmänheten i enskilda ärenden. För att besvara frågorna har en genomgång gjorts av relevanta författningar och olika dokument. Dessutom har viss statistik inhämtats och ett antal intervjuer genomförts.

ISF:s huvudsakliga slutsats är att det allmänna ombudet ska behålla sin nuvarande huvuduppgift, att driva fram vägledande domstolsavgöranden. En likformig och rättvis rättstillämpning inom socialförsäkringen är av central betydelse för legitimiteten för Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet. Det allmänna ombudet behöver dock stärkas i sin nuvarande funktion och bli självständigare, effektivare och tydligare.

Ur ett legitimitetsperspektiv är det avgörande att det allmänna ombudet inte bara agerar självständigt i förhållande till de myndigheter vars beslut de har att överklaga, utan också är organiserat på ett sätt som gör att det också gentemot allmänheten framstår som självständigt. ISF föreslår därför att det allmänna ombudet organiseras i en egen myndighet.

Författare

Carl Johan Hardt, Susanne Eriksson, Catarina Eklundh Ahlgren

Publicerad: juni 2012

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.