Sök på webbplatsen

Vem får avsättningar till tjänstepension?

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska tjänstepensionernas täckningsgrad bland anställda och egenföretagare. Granskningen är delvis egeninitierad och genomförs delvis på uppdrag av regeringen (uppdraget Egenföretagare och tjänstepension i 2018 års regleringsbrev för ISF).

Syftet med granskningen är att undersöka tjänstepensionernas täckningsgrad i olika grupper av förvärvsarbetande.

Granskningen kommer att fokusera på följande frågor:

  • Hur varierar tjänstepensionernas täckningsgrad mellan förvärvsarbetande med olika utbildning, med olika inkomster, i olika regioner, i olika branscher, mellan inrikes och utrikes födda, och mellan anställda och egenföretagare?
  • Hur ser individers intjänande till tjänstepension ut över tid? Är det i några av ovanstående grupper vanligt att man under längre tid förvärvsarbetar utan att få avsättningar till tjänstepension?
  • Hur stor andel av egenföretagarna gör egna pensionsavsättningar genom sina företag?
  • Har tjänstepensionernas täckningsgrad förändrats över tid?
  • Finns det skillnad mellan kvinnor och män i tjänstepensionernas täckningsgrad?

Bakgrund

Tjänstepensionerna står för en ökande andel av de totala pensionsutbetalningarna och är i dag ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. För att bedöma hur pensionssystemet fungerar och för att identifiera grupper som löper risk att få låga pensioner är det därför viktigt att veta vilka som får avsättningar till tjänstepension. Men kunskapen om detta är bristfällig, eftersom det saknas registerdata om tjänstepensionsavsättningar på individnivå.

I regeringsuppdraget Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män ingick att uppskatta hur stor andel av de förvärvsarbetande som får avsättningar till tjänstepension. För detta syfte användes en ny metod, baserad på en kombination av företagsdata och individdata. Översiktliga resultat har presenterats i rapporten för detta regeringsuppdrag (ISF Rapport 2017:8).

I den nu aktuella granskningen är tanken att fördjupa dessa analyser och särskilt försöka identifiera grupper med stor risk att stå utan avsättningar till tjänstepension. Dessutom kommer ett nytt regeringsuppdrag, Egenföretagare och tjänstepension, att besvaras inom ramen för projektet. Uppdraget innebär att kartlägga täckningsgraden för pensionssparande som motsvarar tjänstepension bland egenföretagare, och att redovisa resultaten uppdelade på kvinnor och män, branschvis samt inrikes och utrikes födda. 

Relaterade publikationer

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Kontaktperson

Per Gustafson Telefon: 08-58 00 15 77

Planerad publicering

  • 2018-05-07
  • 2018-09-04 (Slutrapport)

Delredovisningar

Delredovisning i maj och uppdraget slutredovisas i november 2018.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.