Sök på webbplatsen

Utfall av beslut om statlig assistansersättning

ISF har beslutat att inleda en granskning av utfall av beslut om assistansersättning för perioden 2002-2013. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen (S2012/2324/FST).

Bakgrund

Personer som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver stöd i den dagliga livsföringen har möjlighet att beviljas personlig assistans enligt 9 a § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den som har behov av personlig assistans med i genomsnitt 20 timmar per vecka för sina grundläggande behov har enligt socialförsäkringsbalken (SFB) rätt till statligt finansierad assistansersättning. Individer som inte når upp till grundläggande behov av personlig assistans med minst i genomsnitt 20 timmar per vecka kan ha rätt till andra stödinsatser från samhället i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och LSS.

Regeringen har gett ISF i uppdrag att ta fram underlag för och bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning enligt 51 kap. SFB, vid nybeviljande och vid tvåårsomprövning, samt till eventuella förändringar över tid. Vidare ska ISF redovisa tänkbara orsaker till sådana förändringar, samt kartlägga vilka assistansberättigade som berörs och vilka eventuella andra insatser som dessa erbjuds.

Resultatet av granskningen ska redovisas senast i oktober 2014. Granskningen ska delas upp i två delar. Resultatet av den första delen ska redovisas senast i december 2012 och resultatet av den andra delen ska redovisas senast i oktober 2014.

Syfte

Syftet med den första delen av granskningen, som rapporterades i december 2012, var att kartlägga och beskriva de olika stödinsatser som finns för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Syftet med den andra delen av granskningen, som ska slutrapporteras i oktober 2014, kommer att preciseras i samråd med Socialdepartementet under våren 2013.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/15804/a/193603

Brukares synpunkter

I processen för slutrapporten 2014 kommer brukarorganisationerna att ges möjlighet att delge sina synpunkter i relevanta delar av uppdragets genomförande. Då innehållet i slutrapporten kommer att preciseras i samråd med Socialdepartementet först under våren 2013 är det i dag inte möjligt att avgöra hur formen för brukarorganisationernas deltagande kommer att se ut.

ISF planerar att under första kvartalet 2013 bjuda in brukarorganisationerna till ett möte för att:

  • presentera innehållet i delrapporten 2012
  • berätta om upplägget för slutrapporten 2014
  • diskutera möjliga former för brukarorganisationerna att delge sina synpunkter.


 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Funktionsnedsättning

Kontaktperson

Helena Höög Telefon: 08-58 00 15 74

Planerad publicering

  • oktober 2014

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.