Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen

PLANERAD PUBLICERING 2020

ISF följer kontinuerligt hur effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen utvecklas. En effektiv administration kännetecknas av att myndigheternas prestationer håller en hög kvalitet samtidigt som de produceras till en låg kostnad. Med hög kvalitet menas bland annat att besluten är korrekta, att de försäkrade får beslut och utbetalningar i rimlig tid och att de bemöts på ett bra sätt.

ISF har publicerat två mer omfattande rapporter som analyserar utvecklingen av effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen över en längre tidsperiod. Rapporten Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration – åren 2005–2014 (ISF Rapport 2016:3) omfattar, förutom Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet, även administrationen av AP-fonderna och premiepensionsfonderna samt Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens arbete med den pensionsgrundande inkomsten. Rapporten Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003–2010 (ISF Rapport 2011:20) omfattar Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet.

En omfattande rapport om Försäkringskassans administration publicerades 2010 (Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000–2009, ISF Rapport 2010:9). ISF har sedan dess årligen (utom för 2015) lämnat mindre omfattande rapporter med fokus på utvecklingen på Försäkringskassan föregående år (varav de tre första utgjorde avrapporteringar av det så kallade handlingsplansuppdraget som nu avslutats).

ISF avser att även fortsättningsvis årligen lämna rapporter om hur Försäkringskassans administration utvecklas. Dessa lämnas senast i april för att kunna användas i regeringens budgetarbete. På sikt är tanken att även Pensionsmyndigheten ska omfattas av en sådan rapportering.

ISF har även publicerat två rapporter som jämför olika försäkringskassekontor:


  • Socialförsäkring
  • Styrning och administrativ effektivitet
  • Egeninitierat
  • ISF RAPPORT