Digitalt utanförskap

PLANERAD PUBLICERING 2020-12

ISF ska granska hur kontakten med socialförsäkringen fungerar för de som inte använder internet. Granskningen är egeninitierad.

Idag finns en tydlig politisk styrning i riktning mot digitalisering av den offentliga förvaltningen. Inom socialförsäkringens område styr både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten de försäkrade mot att söka information, ansöka om förmåner och sköta sina pågående ärenden via internet.

Men alla medborgare använder inte internet. Internetstiftelsens undersökning från år 2018 uppskattar att det finns omkring 500 000 människor i Sverige som aldrig använder internet och ytterligare 600 000 som inte använder internet dagligen.

Det finns en risk för att de som inte själva kan söka information och uträtta ärenden via internet har sämre möjligheter att tillgodogöra sig de förmåner de har rätt till. Det förekommer också att exempelvis anhöriga, vårdpersonal och biblioteksanställda hanterar personliga ärenden, koder och liknande för de som inte själva använder internet. Det kan innebära risker, bland annat i fråga om personlig integritet.

Projektets syfte är att undersöka hur kontakten med socialförsäkringen fungerar för de som inte använder internet.

De viktigaste frågeställningarna är:

  • Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens system och rutiner för de som inte själva använder internet, när det gäller att skaffa sig information, att ansöka om olika förmåner och att löpande sköta sina socialförsäkringsärenden?
  • Vad säger lagstiftningen om digitala och andra kontaktvägar, och hur påverkar detta myndigheternas arbete?
  • Vilka problem upplever handläggare, människor som inte använder internet och andra berörda personer i kontakterna mellan de försäkrade och myndigheterna? Vilka lösningar finns på dessa problem?
  • Socialförsäkring
  • Digitalisering
  • Egeninitierat