Publicerad 2020-10-30

Hur går det för unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga?

ISF har inlett en granskning av vad som händer med de unga personer som vid prövning av aktivitetsersättning från Försäkringskassan får avslag på sin ansökan på grund av att de inte bedöms ha nedsatt arbetsförmåga. Granskningen är egeninitierad.

Aktivitetsersättning som är särskilt avsedd för unga personer med funktionsnedsättning kan antingen ges för förlängd skolgång eller för nedsatt arbetsförmåga. Det övergripande syftet med projektet är att ta fram mer kunskap om vad som händer med unga personers förmåga till egen försörjning när de har fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga.

De frågor som projektet avser att besvara är:

  • Hur ser de ungas försörjningssituation ut på ett par års sikt?
  • Hur stor andel av gruppen blir inskrivna vid Arbetsförmedlingen och vilka insatser får de ta del av på myndigheten?
  • Finns indikationer på att delar av gruppen drabbas av särskild social eller ekonomisk utsatthet? (till exempel genom skuldsättning)
  • Har det skett en ökning av beviljandebeslut som avser lägre omfattningsgrad eller kortare förmånsperioder än vad ansökan avser?

Tidigare granskningar har undersökt tiden med och efter aktivitetsersättning

Tidigare granskningar av aktivitetsersättningen har bland annat studerat tiden med aktivitetsersättning och hur det går för individer som haft aktivitetsersättning. Rapporten Aktivitetsersättning vid 30 års ålder – vad händer sen? är ett svar på uppdraget i regleringsbrevet för ISF för år 2016. (ISF 2017:5)

Denna granskning kommer att bidra till ökad kunskap om de unga som själva anser sig vara i behov av aktivitetsersättning, men som bedöms ha en arbetsförmåga. Eftersom trenden går mot att färre beviljas ersättning är det viktigt med ökad kunskap om dessa ungas försörjningssituation.

Aktivitetsersättning som är särskilt avsedd för unga personer med funktionsnedsättning kan antingen ges för förlängd skolgång eller för nedsatt arbetsförmåga. Av förarbetena till reformen framgår det att aktivitetsersättningen ska stimulera till aktivitet för unga personer med långvarigt medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan utan att den ekonomiska tryggheten påverkas.

De senaste åren har Försäkringskassan förändrat tillämpningen av regelverket kring aktivitetsersättningen

Enligt Försäkringskassans svar på ett regeringsuppdrag år 2019 har mottagarnas sammansättning och antal förändrats på senare år, dels på grund av regeländringar, dels på grund av att färre beviljas ersättning. Under slutet av år 2016 gjorde Försäkringskassan en rättslig kvalitetsuppföljning av ärenden där myndigheten beviljat aktivitetsersättning på grund av att personen bedömdes ha nedsatt arbetsförmåga. Enligt Försäkringskassans har denna rättsliga kvalitetsuppföljning bidragit till förstärkt fokus på korrekt och likformig handläggning i dessa ärenden vilket resulterat i en högre andel avslag. Försäkringskassan redovisar att myndigheten fattade beslut om avslag för 13 procent av ansökningarna om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga år 2016. Under år 2018 fram till och med oktober avslogs 30 procent av alla ansökningarna. Enligt Försäkringskassan har dessutom antalet ansökningar minskat mellan 2016 och 2018. Försäkringskassan skriver i rapporten att inflödet till aktivitetsersättningen sannolikt kommer att vara mindre än hälften så stort under 2018 som 2016. Sett ur ett längre tidsperspektiv befinner sig nu antalet nybeviljanden på en nivå som fanns när aktivitetsersättning infördes.

Enligt Försäkringskassans kan minskningen av antalet mottagare efter år 2015 även delvis förklaras av de reformer som genomfördes i februari 2017 inom sjuk- och aktivitetsersättningen. Då blev det bland annat möjligt för de som står längst från arbetsmarknaden att lämna ersättningen genom att gå över till sjukersättning. Sedan regelförändringen och fram till oktober 2018 har 2 131 mottagare av aktivitetsersättning under 30 år gått över till sjukersättning. Ytterligare 134 försäkrade under 30 år har nybeviljats sjukersättning utan att ha haft aktivitetsersättning tidigare.

Det är troligt att många av de unga personer som söker aktivitetsersättning och får avslag på grund av att de inte har nedsatt arbetsförmåga är en heterogen men svag grupp på arbetsmarknaden som behöver olika typer av stöd eller hjälp. Det är därför viktigt att undersöka hur deras förmåga till egen försörjning eller behov av stöd ser ut, med särskild betoning på de år som sammanfallit med att tillämpningen av försäkringen förändrats.