Publicerad 2020-05-05

Försäkringskassans implementering av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

ISF ska granska Försäkringskassans implementering av de nya bestämmelserna om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Granskningen är egeninitierad.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning är två nya förmåner inom socialförsäkringssystemet. Förmånerna infördes den 1 januari 2019 och i samband med det började förmånerna vårdbidrag och handikappersättning fasas ut.

Det övergripande syftet med projektet är att granska Försäkringskassans implementering av de nya förmånerna.

Projektet ska ge svar på följande frågor:

  • Hur har Försäkringskassan arbetat med att anpassa handläggningssystemet, upprätta styrande och stödjande dokument samt anställa och utbilda personal?
  • På vilket sätt har de nya reglerna kommunicerats ut till de försäkrade?
    Hur upplever intresseorganisationerna implementeringen av de nya bestämmelserna?
  • Hur upplever handläggarna implementeringen och vilka har varit de största utmaningarna under inledningsskedet med de nya förmånerna?

Från och med den 1 januari 2019 har förmånerna vårdbidrag och handikappersättning börjat fasas ut och två nya förmåner, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, har införts.

Omvårdnadsbidrag kan beviljas föräldrar med barn som till följd av funktionsnedsättning behöver omvårdnad och tillsyn.

Merkostnadsersättning kan beviljas vuxna som har merkostnader på grund av egen funktionsnedsättning, och föräldrar som har merkostnader på grund av sitt barns funktionsnedsättning.

Syftet med reformen är att öka tydligheten och förutsägbarheten och att göra förmånerna mer tidsenliga än vad som gäller för handikappersättning och vårdbidrag. För handikappersättning och vårdbidrag saknades en tydlig beskrivning av vad merkostnader är och vilka kostnader som kan ersättas som merkostnader på grund av funktionsnedsättning. Det saknades även tydliga regler om förutsättningarna för vårdbidrag på grund av tillsyns- och vårdbehov.