Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet m.m. i föräldraförsäkringen

PLANERAD PUBLICERING 2020-03-10

ISF ska analysera och följa upp regelverket för föräldrapenning som infördes för barn födda från och med 2014 avseende nya åldersgränser, uppdelning av dagtyper inom föräldrapenningen mellan föräldrarna, ökad flexibilitet m.m. Uppdraget är uppdelat i två delar. Dels en undersökning om vilka kunskaper föräldrar besitter om regelverket för föräldraförsäkring samt i vilken utsträckning föräldrar gör informerade val vid nyttjande av försäkringen. Och dels en analys av hur regelförändringen har påverkat uttagsmönster och fördelning av dagar mellan kvinnor och män. Redovisning av de två delarna sker vid samma tidpunkt.

  • Barn och familj
  • Regeringsuppdrag