Publicerad 2021-03-18

Hur går det för unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga?

ISF har inlett en granskning av vad som händer med de unga personer som vid prövning av aktivitetsersättning från Försäkringskassan får avslag på sin ansökan på grund av att de inte bedöms ha nedsatt arbetsförmåga. Granskningen är egeninitierad.

Aktivitetsersättning som är särskilt avsedd för unga personer med funktionsnedsättning kan antingen ges för förlängd skolgång eller för nedsatt arbetsförmåga. Det övergripande syftet med projektet är att ta fram mer kunskap om vad som händer med unga personers förmåga till egen försörjning när de har fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga.

De frågor som projektet avser att besvara är:

  • Hur ser de ungas försörjningssituation ut på ett par års sikt?
  • Hur stor andel av gruppen blir inskrivna vid Arbetsförmedlingen och vilka insatser får de ta del av på myndigheten?
  • Finns indikationer på att delar av gruppen drabbas av särskild social eller ekonomisk utsatthet? (till exempel genom skuldsättning)