Publicerad 2020-11-30

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

ISF inleder en granskning av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen (S2019/03299/SF).

Den 1 juli 2018 trädde en reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete i kraft. ISF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera reformen. Reformen innebär bland annat en lagreglerad skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som kan antas ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska upprättas senast när arbetsförmågan varit nedsatt under 30 dagar. En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till den försäkrades hälsotillstånd klart framgår att arbetstagaren inte kan återgå i arbete. Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen följs och vid behov se till att den ändras.

Reformen innebär också en förändring avseende bidraget till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. Bidraget, som tidigare omfattade ekonomiskt stöd för utredande insatser för att förebygga sjukfall, utvidgas till att också omfatta planering, genomförande och uppföljning av sådana insatser. Bidragsbeloppet är höjt från 7 000 kronor till 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår och begränsas till sammantaget 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår.

Reformen medför också förändringar för Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Försäkringskassan kan begära att arbetsgivaren i ett ärende ska lämna sin plan för återgång i arbete till myndigheten. Försäkringskassan har nu även, inom ramen för sitt tillsynsansvar, i ansvar att följa upp de planer som myndigheten inhämtar från arbetsgivare. Om inhämtade planer eller åtgärder inte genomförts eller om de är uppenbart kvalitetsmässigt undermåliga ingår det i myndighetens ansvar att anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kan i sin tur utifrån dessa anmälningar bedöma behovet av inspektioner och eventuella sanktioner med stöd av det arbetsmiljörättsliga regelverket. Den konkreta utformningen av rutiner för detta åligger Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket att komma överens om.

Det övergripande syftet med granskningen är att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet som trädde i kraft den 1 juli 2018. Granskningen har två delsyften som tillsammans svarar upp mot granskningens övergripande syfte.

Ett delsyfte är att följa upp och utvärdera om arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket efterlever reformen. Granskningens andra delsyfte är att följa upp och utvärdera om reformen har gjort det möjligt för fler individer att återgå i arbete tidigare.

Resultatet av granskningen ska slutredovisas senast den 30 november 2021 och granskningen ska delas upp i 2 delar. Resultatet av den första delen ska redovisas senast den 30 november 2020 och resultatet av den andra delen ska redovisas senast den 30 november 2021.