Publicerad 2021-03-31

Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten

ISF ska granska hur Försäkringskassan tillämpar utredningsskyldigheten vid handläggning av ärenden gällande sjukpenning och aktivitetsersättning där ansökan om ersättning har avslagits. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen (S2019/03411/SF).

Den som vill begära en förmån ska ansöka om den skriftligen. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs i ärendet. Den enskilde är också skyldig att lämna de uppgifter som är av betydelse för bedömningen av frågan om ersättning. Försäkringskassan har ett ansvar för att ärendena blir utredda i den omfattning som deras beskaffenhet kräver. Balansen mellan Försäkringskassans utredningsansvar och den enskildes ansvar att lämna uppgifter kan se olika ut beroende på omständigheter i det enskilda fallet.

Regeringen har gett ISF i uppdrag att granska och analysera hur Försäkringskassan tillämpar utredningsskyldigheten vid handläggning av ärenden gällande sjukpenning och aktivitetsersättning där ansökan om ersättning har avslagits.

Syftet med granskningen är att undersöka hur och i vilken mån Försäkringskassan på ett ändamålsenligt sätt uppfyller sin utredningsskyldighet.