Publicerad 2019-12-18

Kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

Planerad publicering 2019-12

Detta projekt ska studera hur beteenden fortplantas inom socialförsäkringen genom att människor kommunicerar med varandra om sina upplevelser, och hur omfattande Försäkringskassans kontroll behöver vara för att påverka den normbildning som kan uppstå till följd av att föreställningar och beteenden sprids till flera.

Projektet kommer att använda en simuleringsmetod, så kallad agent-baserad simulering. Med hjälp av metoden kan man analysera de sammantagna effekterna av beteende på individnivå, när en stor mängd individer interagerar med varandra.

I datasimuleringen studeras ett fiktivt händelseförlopp som upprepas under en längre tidsperiod. Metoden är företrädesvis hypotesgenererande. Under några givna och antagna betingelser, hur kan då omfattningen av kontrollen påverka framtida utfall. Genom att anta realistiska beteendemönster kan olika policyalternativ testas och analyseras.

Läs mer