Sök på webbplatsen

Frågor och svar om klagomål på socialförsäkringen

Här finns svar på vanliga frågor som kommer till ISF. Längst ner på sidan hittar du länkar till några andra tillsynsmyndigheter som man kan vända sig till med frågor som angränsar till socialförsäkringen.

Kan jag vända mig till ISF för att få hjälp med mitt enskilda ärende?

Nej, ISF hanterar inte klagomål i enskilda ärenden.

Du kan däremot skicka in dina synpunkter till ISF, men du kommer inte att få svar på frågor kring ditt enskilda ärende.

Länk: Vilka synpunkter kan jag lämna till ISF och hur gör jag?

Vart vänder jag mig för att få hjälp med mitt enskilda ärende?

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. 

Om du vill begära omprövning måste du skicka in din begäran inom en viss tid efter det att du tagit del av beslutet. Det ska framgå av beslutet du fått hur lång tid du har på dig att begära omprövning.

Länk: Information om omprövning och överklagade hos Försäkringskassan

Länk: Information om överklagande hos Pensionsmyndigheten 

Vad gör jag om jag fortfarande inte är nöjd med beslutet?

Anser du dig fortfarande felaktigt behandlad efter en omprövning kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätt. Av omprövningsbeslutet ska det framgå hur du överklagar och när du senast måste lämna in ditt överklagande.

Du skickar ditt överklagande till den myndighet som fattat det beslut du vill överklaga. Myndigheten skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll av att det har kommit in i rätt tid.

Länk: Information om att överklaga myndighetsbeslut till Förvaltningsrätten 

Vad gör jag om jag är missnöjd med handläggningen?

Anser du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO, eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet).

Länk: Information om att göra en JO-anmälan

Vad gör jag om jag anser att en myndighet har orsakat mig skada och jag vill ha ekonomisk kompensation? Har jag möjlighet att begära skadestånd?

Om du vill begära skadestånd för en skada som du anser att en myndighet har orsakat genom att fatta ett felaktigt beslut eller genom att inte fatta ett beslut ska du vända dig till Justitiekanslern (JK).

Länk: Information om att begära skadestånd hos Jusitiekanslern

Om ärendet inte rör en socialförsäkringsförmån, utan berör till exempel socialtjänst/ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, vård/omsorg eller arbetslöshetsförsäkringen - vart kan jag vända mig då?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Enskilda kan klaga till IVO på vård och socialtjänst. www.ivo.se. Tel: 010-788 50 00

IAF - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF utövar tillsyn och uppföljning över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Även Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen ingår i uppdraget. www.iaf.se Tel: 0150 - 48 70 00

Justitieombudsmannen – JO

JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna – inte privata företag eller förtroendevalda politiker. Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO. Vem som helst kan göra en anmälan. www.jo.se Telefon 08-786 51 00

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO arbetar mot diskriminering och för allas rättigheter och möjligheter. DO utövar tillsyn genom att granska hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till lagens krav på åtgärder att förebygga diskriminering. Den som upplever diskriminering kan kontakta DO för att få rådgivning eller anmäla det som har hänt. www.do.se

Justitiekanslern (JK)

JK är en myndighet under regeringen med uppgift att bland annat reglera skadeståndsanspråk mot staten, vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål och utöva tillsyn över myndigheterna och deras tjänstemän. www.jk.se

Riksrevisionen

Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar Riksrevisionen till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. www.riksrevisionen.se

Datainspektionen

Datainspektionen arbetar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörliga intrång i enskilda individers integritet. Datainspektionen utbildar och informerar de som behandlar personuppgifter, kontrollerar att man följer lagarna och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Myndigheten tar också emot klagomål från enskilda personer. www.datainspektionen.se

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.