Sök på webbplatsen

Frågor och svar om klagomål på socialförsäkringen

Här presenterar vi vanliga frågor som kommer till ISF. Längst ner på sidan hittar du länkar till några andra tillsynsmyndigheter som man kan vända sig till med frågor som angränsar till socialförsäkringen.

Kan jag vända mig till ISF för att få hjälp med mitt enskilda ärende?

Nej, ISF kan inte hantera klagomål i enskilda ärenden.

Vart vänder jag mig för att få hjälp med mitt enskilda ärende?

Begära omprövning:

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, t.ex. Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) eller Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se). Du måste skicka in din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du tagit del av beslutet. Det ska framgå av beslutet du fått hur lång tid du har på dig att begära omprövning.

Vad gör jag om jag fortfarande inte är nöjd med beslutet?

Anser du dig fortfarande felaktigt behandlad efter en omprövning kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätt. Av omprövningsbeslutet ska det framgå hur du överklagar och när du senast måste lämna in ditt överklagande. Du skickar ditt överklagande till den myndighet som fattat det beslut du vill överklaga. Myndigheten skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll av att det har kommit in i rätt tid.

I överklagandet skriver du ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Du bör också tala om på vilket sätt du anser att beslutet är felaktigt. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. (www.domstol.se)

Vad gör jag om jag är missnöjd med handläggningen?

Om du annars är missnöjd med hur myndigheten har handlagt ditt ärende kan du vända dig till Riksdagens ombudsmän (JO) Box 16327, 103 26 Stockholm (www.jo.se).

Vad gör jag om jag anser att en myndighet har orsakat mig skada och jag vill ha ekonomisk kompensation? Har jag möjlighet att begära skadestånd?

Om du anser att skadan har orsakats genom att myndigheten har fattat ett felaktigt beslut eller genom att inte fatta ett beslut, ska du skicka ett brev med ditt skadeståndsanspråk till Justitiekanslern (JK), Box 2308, 103 17 Stockholm (www.jk.se).

Om du anser att skadan har orsakats genom att myndigheten har lämnat felaktiga upplysningar eller råd eller på annat sätt hanterat ditt ärende felaktigt ska du skicka ett brev med ditt skadeståndsanspråk till myndigheten. I ditt brev ska du tala om att du begär skadestånd. Du bör också beskriva på vilket sätt du menar att myndigheten har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Om det finns handlingar som du vill att myndigheten ska ta del av bör du skicka med dem. Du ska också skriva namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.

Om ärendet inte rör en socialförsäkringsförmån, utan berör till exempel socialtjänst/ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, vård/omsorg eller arbetslöshetsförsäkringen var kan jag vända mig då?

Andra tillsynsmyndigheter som angränsar till socialförsäkringen?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Enskilda kan klaga till IVO på vård och socialtjänst. www.ivo.se. Tel: 010-788 50 00

IAF - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF utövar tillsyn och uppföljning över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Även Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen ingår i uppdraget. www.iaf.se Tel: 0150 - 48 70 00

Justitieombudsmannen – JO

JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna – inte privata företag eller förtroendevalda politiker. Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO. Vem som helst kan göra en anmälan. www.jo.se Telefon 08-786 51 00

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO arbetar mot diskriminering och för allas rättigheter och möjligheter. DO utövar tillsyn genom att granska hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till lagens krav på åtgärder att förebygga diskriminering. Den som upplever diskriminering kan kontakta DO för att få rådgivning eller anmäla det som har hänt. www.do.se

Justitiekanslern (JK)

JK är en myndighet under regeringen med uppgift att bland annat reglera skadeståndsanspråk mot staten, vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål och utöva tillsyn över myndigheterna och deras tjänstemän. www.jk.se

Riksrevisionen

Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar Riksrevisionen till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. www.riksrevisionen.se

Datainspektionen

Datainspektionen arbetar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörliga intrång i enskilda individers integritet. Datainspektionen utbildar och informerar de som behandlar personuppgifter, kontrollerar att man följer lagarna och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Myndigheten tar också emot klagomål från enskilda personer. www.datainspektionen.se

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.