Sök på webbplatsen

Ändrade förutsättningar för handläggningen

Pressmeddelande 27 mars 2017

Försäkringskassans handläggare har en central roll för hur myndighetens uppdrag kan genomföras. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar i en ny rapport att myndigheten har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete under åren 2012-2016 för att öka handläggarnas möjligheter att använda sin professionella kunskap i myndighetsutövningen. Detta arbete ligger i linje med regeringens nya förvaltningspolitiska inriktning.

För att komma tillrätta med problem som bland annat hade upp­kom­mit till följd av en alltför strikt mål- och resultatstyrning tonade Försäkrings­kassan under perioden 2012-2016 successivt ner denna styrningsform och beto­nade mer att de förutsättningar handläggarna får för sitt arbete är avgörande för verksamhetens resultat.  

Ett genomgående tema i Försäkringskassans arbete med att utveckla förut­sättningarna för handläggningsverksamheten har varit att tydliggöra syftet med verksamheten och lagstiftningen i såväl processer som rättsligt stöd.  Tanken har varit att handläggarna blir bättre rustade att bedöma vad som behöver göras i enskilda ärenden utifrån den försäkr­ades situation och sammanhang om de bättre förstår syftet med det de gör. Myndigheten har också aktivt arbetat för att mer involvera handläggningsverksamhetens medarbetare i utvecklings­arbetet. Sammantaget innebär det att hand­läggarnas verksamhetsnära kunskaper och erfarenheter bättre kan tas tillvara.

– Från år 2016 knyts också tanken på ett professionellt handläggarskap på ett positivt och starkare sätt till kvaliteten i verksamheten, säger Inger Solberg som varit projektledare för granskningen.

ISF konstaterar att i början av år 2017 syns en ökad betoning inte bara av kärnverksamheten och kvaliteten i denna, utan också av mål- och resultat­styrning samt produktivitet i viktiga styrande dokument.

– I sitt nuvarande arbete är det viktigt att Försäkringskassan är med­veten om att styrning mot specifika mål kan medföra att medarbetarna an­passar sitt arbete för att uppnå vissa målnivåer i stället för att väg­ledas av verk­sam­hetens syfte och uppdrag samt sina erfarenheter och professionella omdöme, säger Inger Sohlberg.

Rapporten betonar vikten av att ta tillvara de ansträngningar som gjordes under 2012–2016 i syfte att öka handläggarnas möjligheter att använda sin erfarenhet och kunskap och att undvika eventuella negativa effekterna av en alltför strikt mål- och resultatstyrning.

Rapport   2017:4

Rapporttitel

Att främja ett professionellt handläggarskap

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.