Sök på webbplatsen

Försäkringskassans förändringsarbete - Slutrapportering

I slutrapporteringen av regeringsuppdraget att utvärdera Försäkringskassans effektiviseringsarbete konstaterar ISF att Försäkringskassans förvaltningskostnader för åren 2013 och åtminstone några år därefter kommer att vara betydligt högre än de ekonomiska ramar som var tänkta att gälla när myndigheten fick effektiviseringsuppdraget.

Försäkringskassan fick i november 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram en tvåårig handlingsplan för myndighetens effektiviseringsarbete. Denna handlingsplan skulle innehålla åtgärder för att åstadkomma en effektiv administration som bedrivs inom de minskade ekonomiska ramar som skulle börja gälla från 2013. Som ISF beskrivit i tidigare avrapporteringar var den handlingsplan Försäkringskassan tog fram inaktuell redan efter några månader. Handlingsplanen togs fram i februari 2011. Redan i den budgetproposition som kom i september 2011 föreslog regeringen en anslagsnivå för 2013 och åren därefter som var betydligt högre än den som Försäkringskassans handlingsplan utgick ifrån.

Det fanns flera orsaker till att regeringen höjde anslagsnivån. En av dem var att riksdagen inte accepterade det centrala sparförslaget i handlings¬planen gällande nedläggning av servicekontoren.

Förslaget väckte snabbt negativa reaktioner. Efter ett riksdagsinitiativ gav regeringen i maj 2011 Försäkringskassan i uppdrag att avvakta med att verkställa åtgärden. I budgetpropositionen tillfördes myndigheten medel för att kunna behålla servicekontoren. Något krav på en alternativ handlingsplan med andra åtgärder i stället för nedläggningen av servicekontoren kom aldrig från regeringen.  

Regeringen fann även andra skäl att öka Försäkringskassans anslag. Myndigheten har till exempel fått medel för metod- och kompetensutveckling om sjukförsäkringsärenden, för att stärka förtroendet för sjukförsäkringen och för utvidgade uppgifter att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen.

Detta sammantaget gör att ISF:s intryck är att regeringens fokus ändrats – från att i första hand hålla ned Försäkringskassans anslag till att försöka säkerställa kvaliteten i verksamheten och att förbättra myndighetens förtroende hos medborgarna.

Trots de vidare budgetramarna har dock Försäkringskassan fortfarande problem med ekonomin. I det senaste budgetunderlaget, presenterat i februari 2013, begärde myndigheten tilläggsanslag under pågående budgetår. Därefter har ekonomin försämrats ytterligare, och myndigheten begär nu också en utökad anslagskredit.  ISF pekade i avrapporteringen i maj 2012 på att processen kring hur Försäkringskassans anslag beräknas behöver förbättras. Denna bedömning kvarstår.

ISF har även analyserat hur effektiviteten i administrationen utvecklats de senaste åren. Produktiviteten har minskat något, vilket är detsamma som att kostnaden per handlagt ärende har ökat. Samtidigt finns det finns vissa indikationer på förbättrad kvalitet. Det handlar om en ökad tillgänglighet med förenklade kontaktvägar till myndigheten och att handläggningstiderna framstår som relativt stabila jämfört med tidigare. Dessa kvalitetsförbättringar kan vara en del av förklaringen till att Försäkringskassans förtroende hos allmänheten förbättrats de senaste åren.
 

 

Kontaktperson

 Magnus Medelberg

Telefon: 08-58 00 15 22

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.