Vår historia

Det första initiativet till att bilda ISF togs av regeringen i budgetpropositionen för 2007. Som bakgrund till detta framhöll regeringen att Försäkringskassan inte bör utöva tillsyn över sig själv och att den tidigare tillsynsmyndigheten (Riksförsäkringsverket) och tillsynsobjekten (de allmänna försäkringskassorna) nu hade gått upp i samma myndighet. Regeringen konstaterade vidare att det var angeläget att rättssäkerheten och effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen kontinuerligt är föremål för objektiv granskning.

Regeringen tillsatte därför i mars 2007 en särskild utredare för att göra en översyn av tillsynen inom socialförsäkringsområdet (dir. 2007:24). Utredningen lämnade sitt betänkande En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10) till regeringen i januari 2008.

I november 2008 beslutade regeringen kommittédirektiven för att inrätta Inspektionen för socialförsäkringen (dir. 2008:136). I april 2009 anställdes Per Molander som generaldirektör för ISF, och han fick också i uppdrag att bygga upp myndigheten. Den startade sin verksamhet den 1 juli 2009.

I mars 2016 tillträdde Maria Hemström Hemmingsson som generaldirektör. Från 1 maj 2018 blev Catarina Eklundh Ahlgren tillförordnad generaldirektör då Maria Hemström Hemmingsson var tjänstledig. Mellan 1 augusti 2019 och 14 april 2020 var Marie Seijboldt tillförordnad generaldirektör. Mellan 15 april och 14 juni 2020 var Ola Leijon tillförordnad generaldirektör. Den 15 juni 2020 blev Eva-Lo Ighe generaldirektör för ISF.

ISF:s kontor låg från början i Stockholm. Från 1 september 2018 startade ISF även verksamhet i Göteborg och från och med augusti 2019 har hela verksamheten förlagts dit.

Den 30 september 2019 lämnade ISF en slutredovisning PDFtill regeringen av uppdraget att omlokalisera ISF till Göteborg.

Redovisningen innehåller en beskrivning av vad det innebär att få ett beslut om omlokalisering och vilka svårigheter man ställs inför. Redovisningen inleds med en beskrivning av vad det innebär att få ett omlokaliseringsbeslut och därefter beskrivs våra strategiska val och framgångsfaktorer i omlokaliseringsarbetet.
Därefter beskrivs karaktären för varje halvår i omlokaliseringsarbetet och
några lärdomar av omlokaliseringen att ta med inför nya beslut om
lokalisering av myndigheter. Slutligen redovisar vi de verksamhetsmässiga,
personella och ekonomiska konsekvenserna av omlokaliseringen på en
övergripande nivå. 

ISF har tidigare lämnat en konsekvensbeskrivningPDF sommaren 2018 och en framställan om ekonomiska ramarPDF hösten 2018.


Läs mer om att arbeta som utredare vid ISF.