Integritetspolicy och hantering av registerdata

På ISF värnar vi om din personliga integritet. Informationen nedan ger en övergripande bild över vilka rutiner vi har för att behandla dina personuppgifter. Här finns också information om vilka rättigheter du har gällande vår behandling av dina personuppgifter.

 • Inspektionen för socialförsäkringen (ISF, org.nr 202100-6248) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om personuppgifter på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • ISF är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
 • För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning, en så kallad rättslig grund.
 • ISF behandlar främst personuppgifter i sin tillsyns- och granskningsverksamhet men också i myndighetens övriga verksamhet. ISF inhämtar främst personuppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten men även från andra myndigheter, organisationer och enskilda. Den rättsliga grunden för ISF:s behandlingar är vanligtvis att de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Ett fåtal behandlingar hos ISF grundar sig på samtycke (se nedan).
 • Alla behandlingar av personuppgifter hos ISF finns beskrivna i en förteckning. Det gör att ISF på ett systematiskt sätt kan kontrollera att behandlingar har en rättslig grund. För tillgång till förteckningen kontakta ISF:s dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • ISF samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de i myndighetens instruktion angivna ändamålen systemtillsyn och effektivitetsgranskning samt för myndighetens stödverksamhet.
 • Som arbetsgivare får ISF lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.
 • Personuppgifterna används endast för rekryteringsändamål och är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Du som ansöker om tjänster via ISF:s rekryteringsverktyg, ReachMee, samtycker till personuppgiftsbehandling via webben. Den rättsliga grunden för ISF:s behandling är samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Dina uppgifter i samband med ansökan, CV, personligt brev och annan information som du lämnar kommer att lagras i rekryteringsdatabasen i två år efter att rekryteringsärendet avslutats enligt gällande gallringsföreskrifter.
 • Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.
 • ISF använder sig här av ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Läs mer om ReachMees integritetspolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst avsluta din prenumeration. Den rättsliga grunden för ISF:s behandling är samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Ändra eller avsluta din prenumeration på inspsf.se
 • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen.
  I vissa fall använder ISF sig av s.k. personuppgiftsbiträde.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med att synpunkter på socialförsäkringen inkommer sparas inte då vi inte lämnar svar på inkomna synpunkter.
 • Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter ISF samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.
 • Anställdas personuppgifter raderas kort tid efter det att anställningen avslutats. Det avser exempelvis arbetstagarens e-postkonto eller uppgifter om arbetstagare på webbplatser. Andra personuppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pension.
 • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till:
 1. Anställda vid ISF
 2. Den som i enlighet med offentlighetsprincipen begär att få del av allmänna handlingar eller uppgifter med stöd av tryckfrihetsförordningen, dock under förutsättning att uppgifterna inte omfattas av sekretess
 • Personuppgifter hos ISF kommer inte att överföras till tredje land
 • ISF säljer inte personuppgifter till tredje part.
 • I ISF:s verksamhet används ett antal olika it-tjänster och it-system. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara ISF:s personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören och då överförs personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på ISF:s uppdrag och enligt våra instruktioner och ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.
 • ISF vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som myndigheten behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

  All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av GDPR och kompletterande lagstiftning.

Informationssäkerhet på webben och spårning

 • Temporära sessionscookies används på ISF:s webbplats för att kunna hantera beställningar av tryckt material, så att din varukorg följer med dig under hela ditt besök.
 • En annan cookie sparas i din enhet vid personlig anpassning av webbsidan, för att inställningarna ska finnas kvar vid framtida besök.
 • I övrigt sparas inga cookies.

Läs mer om hur vi hanterar kakor (cookies) på webbplatsen

 • ISF ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 • ISF kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 • Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att ISF inte omedelbart kan radera dina personuppgifter.
 • Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på så kan du ha rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som ISF utför. Det kan dock finnas lagkrav som gör att du inte har rätt att göra invändning mot en viss behandling.
 • Du har rätt att föra fram eventuella klagomål angående ISF:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du har rätt att få gratis information, i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som behandlas av ISF.

Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan få informationen i elektronisk form.

Observera att ISF i många projekt inom tillsyn- och granskningsverksamheten inte behandlar personuppgifter och att myndigheten dessutom har begränsade tekniska möjligheter att få fram information om personuppgifter som rör dig. Dina möjligheter att utnyttja din rätt till registerutdrag kan därför vara begränsade.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig, Inspektionen för socialförsäkringen
Box 1056
405 22 Göteborg

Dataskyddsombud

Inspektionen för socialförsäkringen
Box 1056
405 22 Göteborg

e-post: dataskyddsombud@inspsf.se