Seminarier och konferenser

ISF:s frukostseminarier och konferenser är öppna för alla som är intresserade av socialförsäkringsfrågor. Syftet med frukostseminarier och konferenser är att ge dig som är intresserad möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av, och få tillfälle att diskutera, ny kunskap på området.

ISF anordnar ibland frukostseminarier. Konferenser arrangeras mer sällan.

Datum för nästa frukostseminarium är inte fastställt än. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du information om kommande seminarier.

Du kan ta del av material från tidigare konferenser och frukostseminarier via rubrikerna nedan.

Den kollektivavtalade sjukförsäkringen, 10 april 2018

På seminariet fokuserade vi på den kollektivavtalade sjukförsäkringen som kompletterar den offentliga sjukförsäkringen vid långvarig sjukfrånvaro.

Gabriella Sjögren Lindquist, forskare vid ISF, gav en överblick över utvecklingen av de kollektivavtalade ersättningarna under det senaste decenniet och Nadja Grees, utredare vid ISF, presenterade rapporten Försäkrad men utan ersättning – En granskning av underutnyttjandet av den kollektivavtalade sjukförsäkringen.

Därefter kommenterades rapportens resultat av Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket och Inger Hjärtström, gruppchef vid arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal.

Presentationen från seminarietPDF

Assistansmarknaden, 19 december 2017

På ISF:s frukostseminarium 19 december presenterade Maria Kain, utredare vid ISF, rapporten Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden. Leif Nordqvist, sakkunnig ekonom vid Konkurrensverket, kommenterade rapporten.

ISF:s presentationPDF

Konkurrensverkets presentationPDF

Föräldraförsäkringen, 17 oktober 2017

På vårt första seminarium fokuserade vi på föräldraförsäkringen. Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson gav en överblick över området och därefter presenterades ISF:s rapport "Föräldrapenningsuttag före och efter separation". Avslutningsvis kommenterade Håkan Nyman från Föräldraförsäkringsutredningen rapportens resultat.

Information om ISF:s nya rapportformat och kommunikationskanalerPDF

Överblick över föräldraförsäkringssystemetPDF

Presentation av ISF Rapport 2017:11PDF

Hur gör vi förvaltningen rättssäker? , 7 maj 2015

Hur mycket likformighet kan man kräva? Och hur mycket olikhet kan man tåla?

Att lagstiftningen lämnar ett bedömningsutrymme ställer krav på de myndigheter och domstolar som ska tillämpa bestämmelserna. Att lika fall ska behandlas lika är ett viktigt rättssäkerhetsintresse. Samtidigt finns ett intresse av att kunna justera tillämpningen när samhället förändras och att vid behov kunna göra individuella bedömningar. ISF har i sitt arbete uppmärksammat olikformig tillämpning av rättsregler i olika sammanhang. Det förekommer skillnader i utfall både regionalt och på handläggarnivå.

Avsikten med konferensen var att företrädare för olika myndigheter, domstolar, kommuner och universitet gavs möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring dessa frågor. Både myndighetsföreträdare och forskare medverkade och delade med sig av sina erfarenheter. Vid konferensen presenterades även ett antal av ISF:s rapporter.

Här hittar du presentationen från seminarietPDF

Informationsutvinning och profilering för effektivare förvaltning, 29 nov 2011

Tisdagen den 29 november arrangerade ISF en heldagskonferens beträffande både tekniker för informationsutvinning (data mining) och profilering samt den praktiska användningen av sådana tekniker inom förvaltningen. Både forskare och verksamhetsansvariga medverkade och delade med sig av sina kunskaper.

Bakgrund

Inom många områden måste de offentliga insatserna riktas för att bli effektiva. Personer som befinner sig i riskzonen för långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet är exempel på grupper för vilka man kan motivera särskilda insatser. Kontrollverksamhet inom skatte- eller bidragsområdet kan behöva koncentreras till riskgrupper för att nå tillräcklig träffsäkerhet. Exemplen är många.

Presentationer från konferensen:

Vem blir långtidsarbetslösPDF

Profilering vid ArbetsförmedlingenPDF

Insatser mot långtidssjukskrivningPDF

Profilering av sjukskrivnaPDF

KriminalvårdenPDF

Skatteverket avancerad analys för att hitta fel och fuskPDF

Post Trade analysPDF

FKs riskhanteringsprocess felaktiga utbetalningarPDF

DiskrimineringslagstiftningPDF

Effektivare förvaltning med givna resurser, 26 maj 2011

Vid konferensen belystes användningen av operationsanalys inom den offentliga sektorn med exempel från flera områden – kollektiva transporter, hälso- och sjukvård, handläggning inom myndigheter och kriminalvård. Cirka 110 personer deltog på konferensen.

Bakgrund

Kraven på effektivitet har skärpts inom både statlig och kommunal sektor under senare år. Bakom det ligger både budgetrestriktioner – att öka skatteuttaget har blivit svårare – och i vissa fall konkurrensutsättning från privata producenter.

Operationsanalys (OA, operations research) är ett analyshjälpmedel som utvecklades vid mitten av 1900-talet och som under de gångna decennierna har tillämpats inom många sektorer – logistik inom dagligvaruhandel och transporter, lotsning av patienter genom sjukvården, köhantering i butiker och mycket annat. Det gemensamma problem som man söker lösa är att med givna resurser öka effektiviteten i en verksamhet, mätt till exempel som kortare väntetider, högre leveranssäkerhet, eller höjd kvalitet.

Presentationer från konferensen:

Vad är operationsanalys?PDF

Att möta en pandemiPDF

Hur får vi tågen att gå bättre?PDF

Är det fel på tågplanen?PDF

Kortare väntetider bättre utnyttjande av operationssalarnaPDF

Hur många fängelseplatser behöver Sverige?PDF

Effektivare ärendehantering inom FörsäkringskassanPDF

Hur man kan gå vidare?PDF

Kunskap och offentligt beslutsfattande, 19 oktober 2010

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson underströk i sitt inledningsanförande hur viktigt det är att politik vilar på saklig grund. Powerpoint-presentationer från konferensen hittar du nedan.

En bok med bidrag från de medverkande gavs ut på Atlantis Bokförlag under år 2012. Kunskapen och makten - Om det offentliga beslutsfattandets kunskapsförsörjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Makthavare har i alla tider behövt rådgivare, men att berätta sanningen för makten kan vara riskabelt. Den problematiska relationen mellan kunskap och makt granskas här ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Bland artikelförfattarna märks Per Molander, Susanne Ackum, Gunnar Wetterberg och Johan Hirschfeldt.

Presentationer från konferensen:

Inledning - Hur ser problemet ut?PDF

Hjärnan sanningen och makten del 1PDF

Hjärnan sanningen och makten del 2PDF

Hur IFAU kom tillPDF

Kunskap och politik – mellan nonchalans och teknokratiPDF

Akademikerna och penningpolitikenPDF

Forskningspolitik och forskningsfinansieringPDF

Merlin och makten - rådgivaren i tusenårigt perspektivPDF